สารคดีเสียงจากแผ่นดิน SS.5 -EP.12 “ผักสดแก้มลิงหนองเลิงเปือย” ปลอดสารได้มาตรฐาน GAP. ปลูกขายส่งขึ้นห้างตลอดทั้งปี

ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักมีการปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง (นาปี และ นาปรัง) และมีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิด โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่บ้านธนบุรีที่มีการปลูกพืชผักตามภูมิปัญญาของท้องถิ่น จากที่ต่างคนต่างปลูกตามวิถีชีวิตดั้งเดิมเริ่มมีการรวมกลุ่มกันปลูกผักในแปลงรวมบนที่ดินราชพัสดุ พื้นที่ 6 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน กลุ่มปลูกผักที่ประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่ การเปิดรับข้อมูลจากการศึกษาดูงาน ความรู้ในการปลูกผักปลอดภัยจากหน่วยงานภาคีและการเชื่อมโยงตลาดเข้ามายังกลุ่มจากการสนับสนุนจากปิดทองหลังพระฯ ทำให้วันนี้ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านธนบุรี” สามารถผลิตผักปลอดสารมากกว่า 25 ชนิด ที่ได้มาตรฐานจีเอพีภายใต้ชื่อ “ผักสดแก้มลิงหนองเลิงเปือย” ที่ส่งออกไปจำหน่ายได้ทั้ง แมคโคร บิ้กซี และโรงพยาบาลกมลาไสย การปลูกผักแปลงรวมที่ร่วมกันบริหารจัดการ นอกจากความรัก ความสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชนยังทำให้กลุ่มมีประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การเพาะกล้า ทำปุ๋ยและสารชีวภาพเพื่อกำจัดโรคและแมลงเอง เพื่อลดต้นทุน และด้วยการทำงานที่โปร่งใส รับฟังปัญหาสร้างแนวทาง กฏระเบียนที่ชัดเจนร่วมกันทำให้ชุมชนบ้านธนบุรี กว่า 204 ครัวเรือน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพมีรายได้ที่มั่งคั่ง และความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้สศก. ศึกษาระบบโซ่ความเย็น วางแนวทางพัฒนาระบบจัดเก็บ คงคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ปลายทาง
บทความถัดไป“ปลูกมะนาวในโอ่ง” ดูแลง่าย ลดต้นทุน ให้ผลผลิตสูง ได้ไม้ประดับไปในตัว