สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ปีที่ 5 EP.17 บ้านวังศรีไพร ต. ดงเดือย อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย เป็นชุมชนเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ทำนา ทำสวน และทำไร่สืบทอดทำกันมาหลายชั่วอายุคน แต่ด้วยสภาพพื้นที่ทำกินส่วนใหญ่ในช่วงฤดูน้ำหลาก (ก.ค. – พ.ย.) น้ำจะท่วมขังพื้นที่เพาะปลูกทุกปี ชาวบ้านไม่สามารถทำการเกษตรได้ นอกจากการออกจับปลาตามธรรมชาติมาบริโภคและจำหน่ายทดแทน