สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.2 ตอน : “ธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง” ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ด้วยการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างวินัยให้กับคนในชุมชน เป็นภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืน

“บ้านม้าร้อง” ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ โดยส่งเสริมการออม สร้างวินัยให้กับคนในชุมชนเป็นภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืน

บ้านม้าร้อง หมู่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น สวนปาล์ม สวนมะพร้าว และยางพารา

อดีตที่ผ่านมา ที่นี่ต้องเผิชญกับปัญหาปัญหาหนี้นอกระบบ หลายครอบครัวดิ้นรนหาเงินเพื่อมาจุนเจือเลี้ยงชีพ และใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพในทุกๆปี บางรายมีสินทรัพย์ก็เข้าไปกู้เงินกับสถาบันการเงิน แต่บางรายต้องหยิบยืมจากคนรู้จัก หรือ แหล่งเงินทุนที่เรียกว่า “เงินกู้นอกระบบ”

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาซึ่งเวทีระดมสมองในการแก้ปัญหาที่เกิดจากคนในชุมช ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อม, วัฒนธรรมและประเพณี เริ่มจากด้านเศรษฐกิจ คือ การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับคนในชุมชน สร้างวินัยให้คนในชุมชนรู้จักการออม โดยการจัดตั้งธนาคารชุมชนที่ให้คนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ จนสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้หลายๆ โครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่วางไว้ ก่อเกิดเป็นกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่า “ม้าร้องสามัคคี สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข”

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนบ้านม้าร้อง ด้วยการสร้างคน พัฒนากิจกรรมสร้างเครือข่าย เกิดเป็นชุมชนสวัสดิการที่ยั่งยืนถาวร