สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.6 ตอน : “ก๊าชชีวภาพ ถ่านอัดแท่ง” พลังงานสะอาดสร้างอาชีพ – ลดรายจ่าย อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ทำได้จริง “ก๊าชชีวภาพ – ถ่านอัดแท่ง” พลังงานสะอาดสร้างอาชีพ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ต้นแบบชุมชนพลังงานทางเลือก

ใครจะไปคิดว่ามูลสุกร หรือ (ขี้หมู) ที่ส่งกลิ่นเหม็นจะกลายมาเป็นพลังงานสะอาดที่ #ก๊าชชีวภาพ ต่อเข้าชุมชนให้กับครัวเรือนนำไปใช้แทนแก๊ส

จากพลังความร่วมมือในการแก้ปัญหาของคนในชุมชน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ที่เดิมก็ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา เกษตรกรเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ดธรรมดา แต่ต่อมาด้วยบ้านเมืองพัฒนาทำให้มีระบบการเลี้ยงใหญ่ขึ้น เช่น เลี้ยงไก่แบบทั่วไปก็พัฒนาเป็นฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ การเลี้ยงหมูก็ขยายเป็นฟาร์มหมูขนาดใหญ่

แต่การเลี้ยงระบบฟาร์มขนาดใหญ่ส่งผลกระทบในพื้นที่การเกษตรรอบข้าง โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นของมูลสุกร มูลไก่ ส่งผลกระทบเรื่องระบบระบายน้ำเสียต่างๆ ลงในพื้นที่ใกล้เคียง แม่น้ำลำคลอง

ตลอดปลายปีที่ผ่านมาปัญหาถูกร้องเรียนจากคนในชุมชนโดยเป้าหมาย คือ #ปิดฟาร์มหมู ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนลง แต่ด้วยการปิดฟาร์มไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด เนื่องจากการปิดฟาร์มส่งผลกระทบต่อผู้เพาะเลี้ยง และอีกหลายๆปัจจัยที่ส่งผลเสียงต่อรายได้และอาชีพของคนในชุมชน

การร้องเรียนให้ปิดฟาร์มไม่สามารถทำได้ ชาวบ้านจึงระดมความคิดหาทางออกใหม่ร่วมกัน โดยตั้งวัตถุประสงค์ คือ คนเลี้ยงได้และชาวบ้านต้องไม่เดือดร้อน โดยให้ทุกคนเสนอความคิดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนตกผลึกเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติสู่ครัวเรือน ที่ให้คนในชุมชน เจ้าของฟาร์มทำงานร่วมกัน จากปัญหาจึงกลายเป็นอาชีพที่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน

ปัจจุบันชุมชน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น สามารถผลิตก๊าชชีวภาพจากมูลสุกร และถ่านอัดแทงจากเศษวัสดุทางการเกษตรใช้ภายในครัวเรือน เหลือนำไปจำหน่ายสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมกันบริหาร ร่วมกันผลิต ร่วมกันรับผลประโยชน์