สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.15 ตอน : “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านคลองศาลเจ้า แลนด์มาร์คการท่องเที่ยงเชิงเกษตรใกล้กรุง

จากปัญหาพื้นที่การเกษตรไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี พื้นที่บางส่วนถูกน้ำท่วมขังทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ แต่จากการเรียนรู้และศึกษารวมกันของคนในชุมชน ผนวกกับพลังความร่วมมือของกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่ประสานความรู้มือ เปิดรับองค์ความรู้มาประยุกต์ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมา ทำให้พื้นที่ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก สามารถปลูกพืชได้หลากหลาย สร้างสุขแบบพอเพียงเป็นตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้อุปสรรคเป็นแรงผลักดันพัฒนาชุมชนตัวเองให้เกิดความเข้มแข็ง

ติดตามได้ในสารคดีเสียงจากแผ่นดิน EP.15 พาไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรใกล้กรุงที่บริหารจัดการโดยคนในชุมชน เกิดการรวมกลุ่มที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน