สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.20 ตอน : สวนผักอินทรีย์ยกแคร่ ความสุขแบบพอเพียง ที่บ้านศรีนคร จ.สุโขทัย 

จากพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว ใช้สารเคมีเป็นปัจจัยหลักในการผลิต คนในชุมชนมีสารเคมีตกค้างในร่างกายจำนวนมาก แต่วันนี้ บ้านศรีนคร จังหวัดสุโขทัย กลายเป็นหมู่บ้านที่คนในชุมชนหันมาให้ความสำคัญกับการทำเกษตรอินทรีย์ ทั้งเชิงเดี่ยว และผสมผสาน อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ติดตามสารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 EP.20 ตอน : สวนผักอินทรีย์ยกแคร่ ความสุขแบบพอเพียง ที่บ้านศรีนคร จ.สุโขทัย