เสียงจากแผ่นดิน ตอน4 “บ้านบัว” ทำจากเล็กไปใหญ่ ทำจากง่ายไปยาก

เสียงจากแผ่นดิน ตอน 4 “บ้านบัว” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่เปิดรับสิ่งใหม่ “เปลี่ยนชุมชนจากจุดเล็กไปใหญ่ ทำจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก” เริ่มจากการ “ลด ละ เลิก” ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร หันสู่เกษตรอินทรีย์ ก่อเกิดหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ และพัฒนาต่อยอดสู่หมู่บ้านผลิตภัณฑ์จักรสานแข่งและสุ่มไก่รายใหญ่ของประเทศ