สารคดีเสียงจากแผ่นดิน “บ้านเกาะจิก” ต้นแบบธนาคารชุมชน

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน “บ้านเกาะจิก” ต้นแบบธนาคารชุมชน สู่การพัฒนายกระดับสู่การเป็นชุมชนอยู่ดีมีสุขประชารัฐ ที่พร้อมไปด้วยระบบสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างถาวร
#เสียงจากแผ่นดิน #ศาสตร์พระราชา #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #ชุมชนเข้มแข็ง #บ้านเกาะจิก #จันทบุรี #ธนาคารชุมชน