สารคดี เสียงจากแผ่นดิน season2 ep4 “ฟื้นน้ำทำการเกษตร ปลูกพืชหลังนาผสมผสาน สร้างอาชีพ พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง”

จากพื้นที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก ของบ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์…
วันนี้พัฒนากลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้หลากหลาย
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนที่พร้อมใจกันเปิดใจยอมรับความรู้ใหม่
เข้ามาบริหารจัดการน้ำในชุมชนอย่างเป็นระบบ
สามารถยกระดับขีดความสามารถในการผลิตพืชได้ตลอดทั้งปี
#เสียงจากแผ่นดิน #ศาสตร์พระราชา #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #ชุมชนเข้มแข็ง #ปลูกพืชหลังนา #กาฬสินธุ์ #บ้านนาเรียง