สารคดี เสียงจากแผ่นดิน EP2 ตอน 05 ตอน สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ (กรป. กลาง) โพนยางคำ จำกัด สร้างแบรด์ พลิกชีวิต พลิกธุรกิจท้องถิ่น ต้นแบบสหกรณ์ มาตรฐานสากล

จากการเติบโตอย่างช้าๆ แต่ก้าวย่างอย่างมั่นคงและมุ่งเน้นความสม่ำเสมอในคุณภาพสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าทุกระดับ ทำให้วันนี้ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ กลายเป็นแหล่งผลิตเนื้อโคระดับประเทศที่มีสมาชิกกว่า 6,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสกลนคร และนครพนม พัฒนากลายเป็นต้นแบบของการรวมกลุ่มผู้ผลิตที่มีการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชุมชนอย่างแท้จริง

#เสียงจากแผ่นดิน #ศาสตร์พระราชา #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #สหกรณ์โพนยางคำ #โคขุน #สกลนคร #บ้านโพนยางคำ