สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.9 “บ้านปางจำปี”

ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ พลิกฟื้นผ่านวิกฤติ สู่ความอุดมสมบูรณ์
“จากวิถีที่พอเพียง อาศัยการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน สะท้อนถึงสุขภาวะของชุมชนที่เป็นสุขมากขึ้น เมื่อคนในชุมชนลุกขึ้นมาจัดการตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังมากขึ้น ด้วยการรวมกลุ่มสร้างวงพูดคุยทบทวนดูสภาพปัญหาและเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน”

#เสียงจากแผ่นดิน #ศาสตร์พระราชา #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #บ้านบางจำปี #วิถีพอเพียง #เชียงใหม่ #พัฒนาป่า