สารคดีเสียงจากแผ่นดิน : ตอน วิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเชียงราย อ.พาน จ.เชียงราย

“เปลี่ยนค่านิยมจากการทำสวนผลไม้ หันมาขุดบ่อเลี้ยงปลาจำหน่าย สามารถยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนฯ ที่มีความโดดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้า ภายใต้การบริหารและดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใส ก่อเกิดกลายเป็นแหล่งอาหารสำหรับการบริโภคให้กับคนในชุมชน นอกเหนือจากการเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่าย