สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.3 “ชาวสวนทุเรียน เมืองจันท์ รวมพลัง สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มมูลค่า เน้นคุณภาพ”

ปัญหาหลักๆ ของเกษตรกรทั่วไป มีทั้งปัญหาด้านราคา ผลผลิตคุณภาพต่ำ ที่สำคัญคือการถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางไม่เว้นแม้แต่ราชาแห่งผลไม้อย่าง “ทุเรียน”

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรูปแบบการทำเกษตรแบบเดิมๆ ที่ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างขาย ทำให้ผลผลิตของแต่ละสวนมีคุณภาพที่แตกต่างกัน เกิดการแข่งขันด้านราคากันเอง ซึ่งสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทุกปี

การรวมกลุ่มเป็นทางออกในการแก้ปัญหาของชาวสวนทุเรียน ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพราะผลผลิตที่ได้จะไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งคุณภาพ ต้นทุน และการตลาด สร้างอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ จนปัจจุบันกลายเป็น “วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มชาวสวนทุเรียนจันท์” ที่สามารยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตและการตลาดทุเรียนแบบครบวงจร

พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้ใน สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.3 “ชาวสวนทุเรียน เมืองจันท์ รวมพลัง สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มมูลค่า เน้นคุณภาพ”

#เสียงจากแผ่นดิน #ทุเรียน #วิสาหกิจชุมชน #จันทบุรี #durian #ราชาผลไม้