สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.4 “ธุรกิจเพาะกล้าบ้านท่าไม้ ยกระดับการผลิต สร้างความสำเร็จที่เปี่ยมสุข”

ความสำเร็จกลุ่มเกษตรกรเพาะกล้าบ้านท่าไม้ จ.นครสวรรค์ ที่ยกระดับการทำนาแบบเดิมๆ สู่การทำนาแบบครบวงจร

มีการชักชวนสมาชิกเข้ามาทำงานร่วมกันในรูปแบบกลุ่ม เน้นให้ทุกคนลงมือทำด้วยตัวเองในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่นำเข้ามาประยุกต์ใช้ในเพาะต้นกล้า การดำนา การดูแล และการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จึงสามารถยกฐานะจากชุมชนที่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสู่การเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวได้อย่างยั่งยืน

ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้ใน สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.4 “ธุรกิจเพาะกล้าบ้านท่าไม้ ยกระดับการผลิต สร้างความสำเร็จที่เปี่ยมสุข”

#เสียงจากแผ่นดิน #ข้าว #พันธุ์ข้าว #รวมกลุ่ม #แก้ปัญหา #บ้านท่าไม้ #นครสวรรค์