สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP. 21 สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ศูนย์รวบรวมสินค้าเกษตร ที่คอยสนับสนุนปัจจัยการผลิต เงินทุน ให้กับสมาชิกแบบครบวงจร

สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา นอกจากจะมีภารกิจหลัก คือ การให้สินเชื่อเงินทุนในการประกอบอาชีพแก่สมาชิกแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งความรู้และจุดรวบรวมผลผลิตที่สามารถสร้างอำนาจการต่อรองด้านราคาให้กับสมาชิก จนปัจจุบันสามารถเข้ามาขับเคลื่อนช่วยแก้ไขและพัฒนาสินค้าเกษตรให้กับสมาชิกและคนในชุมชนได้ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

แต่ความสำเร็จในวันนี้ ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนทัศนคติคนในชุมชน เราไปร่วมฟังแนวคิดและการดำเนินงานของพวกเขาพร้อมๆ กัน

#สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง #ข้าว #มันสำปะหลัง #ข้าวโพด #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #นครราชสีมา