สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP. 24 ตอน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์แปลงใหญ่ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองบงพัฒนา ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

การปลูกพืชผักให้ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ องค์ความรู้การทำเกษตร การเลือกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ และอีกหัวใจหลักคือ พื้นที่เพาะปลูก
นิคมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองบงพัฒนา นับเป็นต้นแบบความสำเร็จที่เกิดจากเกษตรกรต่างนิสัย ต่างความคิด และมีความถนัดที่ต่างกัน แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันโดยยึดกฎระเบียบข้อบังคับเดียวกัน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเป็นประจำ ทำให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

บทความก่อนหน้านี้ม่อนไข่ หรือ เซียนท้อ เป็นไม้นอก
บทความถัดไปสิงหาคม ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่ม 4.84% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ไข่ไก่-สุกร ออกตลาดมากเดือนกันยายนนี้