สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ตอนที่2 จะพาไปรู้จักกับ Young Smart Farmer ของ “ไร่แสงสกุลรุ่ง” จ.กาญจนบุรี

สวนเกษตรผสมผสานที่นำเอาองค์ความรู้ นวตกรรม รวมถึงการคิดที่นอกกรอบ มาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร ผ่านการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
และยังเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรคนอื่นๆ ในพื้นที่ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับพื้นที่ตัวเอง จนสร้างรายได้และสร้างงานให้กับคนในชุมชนได้โดยไม่ต้องง้อใคร