สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep3 กลุ่มฮักน้ำจาง สู่วิถีสีเขียวขับเคลื่อนชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์ (ตอนที่ 1)

“สารคดีเสียงจากแผ่นดิน” จะพาไปรู้จักกับ กลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ที่เริ่มต้นจากสมาชิกแค่ 5 ครัวเรือน ในการจับมือกันมุ่งสู่วิถีเกษตรอินทรีย์
ปลูกพืชผักท้องถิ่น กินตามฤดูกาล ส่วนใครที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองก็ยังสามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันได้ จนสามารถขยายโมเดลไปสู่ความร่วมมือของคนในชุมชนกว่า 80 หลังคาเรือน
ที่หันหน้าสู่วิถีสีเขียวเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง