สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep4 กลุ่มฮักน้ำจาง ขับเคลื่อนชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์ (ตอนที่ 2)

“สารคดีเสียงจากแผ่นดิน” #กลุ่มฮักน้ำจาง บ.นากว้าว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ชุมชนที่เริ่มต้นยกระดับความเป็นอยู่ด้วยการมุ่งสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผักท้องถิ่น กินตามฤดูกาล โดยเริ่มจากสมาชิกแค่ 5 ครัวเรือน ปัจจุบัน ขยายโมเดลไปสู่ความร่วมมือของคนในชุมชนกว่า 80 ครัวเรือน ช่วยยกระดับผลผลิตผ่าน #กลุ่มฮักกรีน ที่ขับเคลื่อนโดยเยาวชน สามารถสร้างความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงขึ้นในชุมชน

#ฮักน้ำจาง #แม่ทะ #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #เกษตรผสมผสาน #ชุมชนเกษตร #ผักพื้นบ้าน #สมุนไพร #อาหาร #ชาเชียงดา #เชียงดา #ลำปาง #ข่าวสด