สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep17 ชุมชนบ้านหนองบัวเมืองเลย ปั้นเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด ด้วยแนวคิด 4 ออม ล้อม รัก สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (ตอนที่ 2 )