วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.17 บ้านปากบางท่าข้าม จ. สุราษฎร์ธานี “ฟื้นฟูดิน ยกระดับการปลูกพืชผ...

"การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนารูปแบบการผลิต ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แต่เกษตรกรไทยหลายๆ คน กลับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่คุ...
video

เสียงจากแผ่นดิน season3 EP.16 ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย นำความรู้สู่ชุมชน

https://www.youtube.com/watch?v=j4r8VGWlnkU&feature=youtu.be สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.16 “ฟาร์มชุมชน ต.หนองแขม” ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ข...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.15 กลุ่มปลูกผักอินทรีย์โพธิ์ศรีสำราญ “ต้นแบบปลูกผักอินทรีย์ปลอดสาร...

การใช้สารเคมีในการทำการเกษตรนอกจากก่อปัญหาให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลย้อนกลับสู่ตัวเกษตรกรในรูปแบบสารเคมีตกค้าง ส่งผลต่อสุขภาพเป็นวงกว้าง ชุมชนบ้านโ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.14 กลุ่มปลูกผักลุ่มน้ำยาง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกั...

จากพื้นที่การเกษตรที่ใช้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ต่างคนต่างปลูก ต่างคนต่างขาย สร้างรายได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ผลผลิตที่ได้ถูกตัดราคาโดยพ่อค้าคนกลาง สู่การรวมกลุ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ. เชียงใ...

"จากกลุ่มแม่บ้านเล็กๆ เพียง 17 ราย ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่เต็มกำลังและมีความสามัคคีกันในกลุ่ม สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ส...
video

เสียงจากแผ่นดิน : ตอน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านสองแคว” แปรรูปสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าสู...

จากวิกฤติกลายเป็นโอากาส เมื่อคนในชุมชนรวมกลุ่มนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น อย่าปลานิลมาแปรรูปเป็นปลาส้ม โดยใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร จนปัจจุบันกลายเป็น...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน “บ้านสองพี่น้อง” ชุมชนจัดการตนเอง สร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วย “เศรษฐกิจพอเพีย...

จากชุมชนที่ดำรงชีวิตอยู่แบบเดิมๆ ไม่มีการปรับตัวหรือพัฒนาอาชีพ และไม่เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่จากภายนอก จนกลายมาเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ข...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.10 “ชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา” จ. ราชบุรี วิถีแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

ชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ส่วนใหญ่จะยึดอาชีพเลี้ยงโคนม แต่ต้องประสบปัญหาต้นทุนการเลี้ยงที่สูง เกษตรกรต้องหยุดกิจการและหันไปยึดอาชีพอื่นทดแทน เนื่องจากหนี้สิน...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.9 “ป่าชุมชนดงมัน…คลังอาหารโอทอปคนรักษ์ป่า”

https://www.youtube.com/watch?v=n9v6YXv8JrY&feature=youtu.be   ปัญหาภัยธรรมชาติ เป็นปัญหาใหญ่ที่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ป่าชุมชนดงมัน ตำบลค้อเหนือ อำ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.8 “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” รวมกลุ่มผลิต-ยกระดับเป็นสินค้าเกษตร GI ต...

ติดตามเกษตรชาวสวนทุเรียนที่ร่วมมือกันปรับปรุงพื้นที่จากอดีตพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่าแห้งแล้ง โดยใช้ประโยชน์จากของขวัญจากผืนดินที่เป็นดินภูเขาไฟแร่ธาตุสูง...


เรื่องน่าสนใจ