ผลิตอาหาร TMR เลี้ยงโคนม ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

การส่งเสริมการผลิตอาหารผสมครบส่วน หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อของอาหาร TMR สำหรับใช้เลี้ยงโคนม เป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาด้านอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปี 2559 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ที่เน้นการดำเนินงานในรูปแบบการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ จังหวัดลพบุรีโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้อหญ้าอาหารสัตว์ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปี 2559 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหาร TMR สำหรับใช้เลี้ยงโคนมสหกรณ์ กับสหกรณ์โคนมพัฒนานิคมจำกัด โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

นายณัฏฐ์ปพน เดือนแจ้ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี (ซ้าย) และประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด นำเยี่ยมชมการผลิตอาหาร TMR
นายณัฏฐ์ปพน เดือนแจ้ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี (ซ้าย) และประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด นำเยี่ยมชมการผลิตอาหาร TMR

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานตามโครงการ เป็นการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกสหกรณ์ได้รับการอบรมให้ความรู้ การเตรียมแปลงพืชอาหารสัตว์

ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีได้สนับสนุนโดยการให้สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด ยืมชุดอุปกรณ์ผลิตอาหารสัตว์ TMR และอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพเพื่อผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงโคนมที่สหกรณ์รับซื้อหญ้าจากสมาชิกผู้ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอาหารสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพ

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหาร TMR หรืออาหารผสมครบส่วน สำหรับใช้เลี้ยงโคนมที่ดำเนินการในครั้งนี้ จะส่งผลให้สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมที่ซื้ออาหารสัตว์ TMR จากสหกรณ์สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพน้ำนมได้  

บรรจุถุงรอการจำหน่าย
บรรจุถุงรอการจำหน่าย

ในการดำเนินการครั้งนี้ จังหวัดลพบุรีได้มีการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการผลิตอาหาร TMR มาเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้เงื่อนไขข้อตกลง คือทางราชการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นให้กลุ่มยืมใช้ในการผลิต เช่น ชุดอุปกรณ์ผลิตอาหาร TMR ที่มีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง พร้อมระบบสายพานลำเลียง เครื่องตัดหญ้าและหั่นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ้ลช็อปชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์พร้อมเทลเลอร์พ่วงท้าย เครื่องชั่งน้ำหนัก สำหรับใช้ชั่งอาหาร TMR และวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์สำหรับใช้สนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตหญ้าหมัก เครื่องอัดหญ้าระบบไฮโดรลิกส์

โดยในส่วนกลุ่มเกษตรกรจะรับผิดชอบการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ เช่น การคัดเลือกเกษตรกรที่ประสงค์จะใช้อาหาร TMR ในการเลี้ยงโคนม การผลิตอาหาร TMR เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิก รวมถึงการจัดหาเครื่องจักรต้นกำลังที่ใช้ในการผลิต การเตรียมแปลงพืชอาหารสัตว์ การตลาดเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บ่อหมักหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อนำไปผลิตอาหาร TMR
บ่อหมักหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อนำไปผลิตอาหาร TMR

สำหรับสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์แห่งแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาในครั้งนี้ จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2528 ประเภทการเกษตร โดยตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 13 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ (036) 491-367 ธุรกิจหลักของสหกรณ์คือ การรวบรวมน้ำนมดิบส่งให้กับบริษัทเอกชนเพื่อนำไปแปรรูปจำหน่าย 

นายพิบูล โพธิ์ศรี ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวของจังหวัดลพบุรีนับว่าช่วยสร้างผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยนอกจากการทำให้มีอาหารหยาบคุณภาพดีเพื่อใช้เลี้ยงโคนมแล้ว ยังช่วยในด้านการลดต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงโคนมอันจะส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

โดยภายใต้กิจกรรมดังกล่าว ทางสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่สนใจและได้รับการคัดเลือก มีทั้งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรที่มีความสนใจเข้ามาปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร ส่งจำหน่ายให้กับทางสหกรณ์ จำนวน 30 ราย พื้นที่รวม 590 ไร่

“โดยทางสหกรณ์ได้มีการทำสัญญาซื้อหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จากเกษตรกรเพื่อมาผลิตเป็นอาหาร TMR ซึ่งอาหารที่ผลิตขึ้นจะมีทั้งเพื่อใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับโคนมของสหกรณ์ และจำหน่ายให้กับเกษตรกรและสหกรณ์ต่างๆ ที่สนใจ โดยมีกำลังการผลิตจากชุดอุปกรณ์ผลิตอาหาร TMR ที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 4.5 ตัน ต่อวัน”

1470199208

“ขณะนี้สมาชิกสหกรณ์ รวมสหกรณ์โคนมอื่นๆ ต่างให้ความสนใจอาหารTMR เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเมื่อนำไปเลี้ยงโคนมแล้วทำให้คุณภาพของน้ำนมดีขึ้น โดยเฉพาะมีเปอร์เซ็นต์ของแข็ง เช่น โปรตีน ไขมัน และอื่นๆ ในน้ำนมสูงขึ้นจนได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดและค่อนข้างคงที่ และการให้น้ำนมของแม่โคนมมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น และที่สำคัญช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้มากขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ถึงร้อยละ 40-50 รวมถึงมีผลทำให้สุขภาพโคนมดีขึ้น” นายพิบูล กล่าว

ขณะนี้การจำหน่ายอาหารTMR ที่สหกรณ์ดำเนินการอยู่นั้น ราคาจำหน่ายไม่รวมค่าขนส่งอยู่ที่ราคา 4 บาท ต่อกิโลกรัม โดยบรรจุกระสอบละ 30 กิโลกรัม โดยสูตรอาหาร TMR ที่ผลิตจำหน่ายนั้นจะประกอบด้วย 2 สูตร คือ สูตรสำหรับโครุ่น แม่โคพักท้อง และสูตรที่สอง สูตรสำหรับแม่โครีดนม 

นายพิบูล กล่าวอีกว่า อาหาร TMR เป็นการนำอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่ครบส่วนตามความต้องการของโคนม สามารถนำไปใช้เลี้ยงโคนมได้ในทุกรุ่นทุกช่วงอายุ ไม่ว่า โครุ่น แม่โครีดนม อีกทั้งวิธีการให้ก็สะดวก เพียงนำไปเทลงในรางอาหารให้กับโคกิน อย่างการเลี้ยงแม่โครีดนม สหกรณ์จะให้อาหาร TMR ครั้งแรกให้ในตอนเช้า โดยจะเทอาหารลงในรางทิ้งไว้ให้โคกินทั้งวัน และหลังจากรีดนมเสร็จแล้วจะให้อาหารอีกครั้งเพื่อให้แม่โคได้กินในตอนกลางคืน

“การใช้อาหาร TMR นี้ เกษตรกรไม่ต้องมีการผลิตอาหารข้นและอาหารหยาบขึ้นใช้เองภายในฟาร์ม สามารถใช้อาหารTMR ทดแทนได้ทั้งหมด ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วจะช่วยทำให้ต้นทุนการเลี้ยงลดลงได้มากกว่าการเลี้ยงโคนมแบบที่เคยทำกันมา” นายพิบูล กล่าวทิ้งท้าย

 

ให้อาหาร TMR วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น
ให้อาหาร TMR วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหาร TMR สำหรับใช้เลี้ยงโคนมสหกรณ์ที่จังหวัดลพบุรีดำเนินการในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกก้าวของการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของจังหวัดลพบุรี อันจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน…