เปิดตัว ชุมชนกระบือ ‘ครบุรี’ ศูนย์เรียนรู้-เพาะพันธุ์แห่งแรก หนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 1,163,687 ไร่ ตอนล่างเป็นทิวเขาสูง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และ “ป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี” ตอนบนเป็นที่ราบสูงลาดเอียง บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มขนาดเล็ก มีลำน้ำแชะและลำน้ำมูลไหลผ่าน ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่มันสำปะหลังง อ้อย ข้าวโพด และปศุสัตว์ เลี้ยงกระบือ หรือควาย พบมากในตำบลจระเข้หิน ทำให้เกิดแนวคิดผลักดันเป็นชุมชนกระบือแหล่งสำคัญของจังหวัด

ล่าสุด พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี สุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอครบุรี และเกษตรกร เปิดตัวชุมชนกระบือของอำเภอครบุรี พร้อมจัดกิจกรรม “ขี่ควายลงทุ่ง ได้ปุ๋ยลงนา” ที่บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 11 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี โดยจูงควายลงนาข้าวที่ว่างเว้นจากการทำนา ให้ควายหากินในท้องนาและขับถ่ายมูลบนนาข้าวเพื่อเป็นปุ๋ยคอกสำหรับเพาะปลูกในฤดูกาลหน้า

“สุขสวัสดิ์” กล่าวว่า ตำบลจระเข้หิน มีเกษตรกรเลี้ยงกระบือมากถึง 124 ราย มีกระบือกว่า 600 ตัว ในจำนวนนี้เป็นกระบือที่ได้รับมอบจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 124 ตัว ซึ่งเกษตรกรจะได้รับมอบกระบือตามโครงการนี้จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งให้ยืมไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรกระบือพันธุ์ดี จะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในระยะยาว

“จากปริมาณกระบือจำนวนมาก สำนักงานปศุสัตว์จึงต้องการผลักดันเป็นชุมชนกระบือแหล่งสำคัญของจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์รวมกระบือพันธุ์ดีเป็นแหล่งเรียนรู้ เพาะเลี้ยงกระบือ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์กระบือที่ถูกต้องเพื่อเป็นชุมชนกระบือที่เข้มแข็งและยั่งยืน”

จำเนียน ดายครบุรี ประธานกลุ่มโครงการธนาคารโค-กระบือ บ้านตลิ่งชัน กล่าวว่า โครงการนี้เป็นแนวคิดของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ เพิ่ม 10% โดยตั้งธนาคารโค-กระบือ ให้เกษตรกรยืมไปเลี้ยง เริ่มที่ ตำบลครบุรี เป็นแห่งแรก เบื้องต้นได้จัดสรรโค-กระบือ ให้เกษตรกร หมู่ที่ 4, 5, 9, 10 และ หมู่ที่ 11 เป็นกระบือตัวเมีย 124 ตัว หลังกระบือออกลูกตัวแรก จะคืนให้ปศุสัตว์จังหวัดนำไปขยายโครงการต่อให้เกษตรกรรายอื่นๆ ส่วนแม่พันธุ์ และลูกตัวที่ 2 ขึ้นไป มอบให้เกษตรกรไปเลี้ยงเป็นของตัวเอง จะช่วยสร้างอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างดี

“หลังเปิดเป็นชุมชนกระบือ ในอนาคตจะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากปัจจุบันหมู่บ้านตลิ่งชัน ทั้ง 4 หมู่ มีควายไม่น้อยกว่า 600 ตัว อาจต่อยอดเป็นหมู่บ้านควาย และมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ แข่งวิ่งควาย บริการขี่ควายเที่ยวทุ่ง ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตชนบทอย่างใกล้”

 

ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน