“ศักรินทร์ สมัยสง” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 2563 ต้นแบบเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน ต้นทุนต่ำ กำไรสูง

“ศักรินทร์ สมัยสง” บัณฑิตหนุ่มสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่สนใจวิถีชีวิตอาชีพมนุษย์เงินเดือน หวนกลับคืนบ้านเกิดที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำอาชีพเกษตรกรรมตามรอยพ่อแม่อย่างมีความสุขบนวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง บนที่ดินมรดก 47 ไร่

ในวันนี้ คุณศักรินทร์ สมัยสง ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer เป็นกูรูด้านการเลี้ยงแพะแกะในสวนปาล์มน้ำมันให้แก่เพื่อนเกษตรกรจำนวนมาก ด้วยผลงานที่โดดเด่นตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ทำให้คุณศักรินทร์ได้รับการคัดเลือกจากกรมปศุสัตว์ ให้เป็น “เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ประจำปี 2563

ใช้ “ศาสตร์พระราชา” พัฒนาอาชีพ

เมื่อปี พ.ศ. 2549 คุณศักรินทร์เริ่มต้นการเลี้ยงแพะพันธุ์ลูกผสมแองโกลนูเบียน พื้นเมือง จำนวน 12 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 11 ตัว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำมูลแพะมาใช้เป็นปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อลดต้นทุนจากการซื้อปุ๋ยเคมี เน้นการจัดการฟาร์มและสวนให้เกื้อกูลกัน สามารถนำทุกอย่างในฟาร์มมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ธุรกิจฟาร์มแพะมีพ่อแม่และน้องชายช่วยกันดูแล คุณศักรินทร์น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 คุณศักรินทร์ตัดสินใจซื้อแพะเนื้อเพิ่มอีกจำนวน 8 ตัว (สายพันธุ์บอร์ เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 3 ตัว สายพันธุ์คาราฮารี เรด เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว) โดยเน้นคัดเลือกแพะสายพันธุ์ดีเข้ามาใช้ปรับปรุงพันธุ์แพะให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยมีปศุสัตว์อำเภอร่อนพิบูลย์เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเทคนิคการเลี้ยง การป้องกันรักษาโรค และการจัดการด้านต่างๆ ภายในฟาร์ม

เน้นพัฒนาสายพันธุ์แพะ

คุณศักรินทร์ ใส่ใจพัฒนาสายพันธุ์แพะโดยคัดเลือกแพะที่มีลักษณะดีเก็บไว้ทำพ่อ-แม่พันธุ์ แพะตัวไหนมีลักษณะไม่ตรงตามพันธุ์ก็คัดออกเพื่อขาย ปัจจุบัน คุณศักรินทร์มีพ่อ-แม่พันธุ์แพะที่มีระดับสายเลือดสูงของตนเองและได้ปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภาพเนื้อดี โตเร็ว รวมทั้งได้คิดสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงแพะขึ้นมาใช้เองในฟาร์ม พร้อมทั้งได้รับการเข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากที่ต่างๆ จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์

ในปี พ.ศ. 2555 คุณศักรินทร์ได้ชักชวนเกษตรกรภายในหมู่บ้านรวมตัวกัน จำนวน 12 คน จัดตั้งกลุ่ม “กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลควนพัง” จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ใช้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลควันพัง” พ.ศ. 2555 ขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มเลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์

ต่อมาได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นและพื้นที่อื่นๆ ที่มีความสนใจปัจจุบันเขาได้ขยายผลการเรียนรู้ไปถึงสถาบันการศึกษา โดยมีนักศึกษาจากหลายสถาบันมาศึกษาเรียนรู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2556 คุณศักรินทร์เริ่มนำแพะเข้าสนามประกวดต่างๆ ได้รับรางวัลมากมาย สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณภาพของแพะในฟาร์ม เป็นที่รู้จักของสังคมคนเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาหาความรู้เพื่อฝ่าฟันอุปสรรค แพะที่เจริญเติบโตช้า มีการปรับปรุงพันธุ์จนได้แพะที่โตเร็วและแข็งแรง

แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ ด้านการตลาด สืบเนื่องจากการที่เกษตรกรหันมาเลี้ยงแพะมากขึ้น การตลาดมีการผันแปรอยู่ตลอดเวลา จึงได้ปรึกษากับสมาชิกในกลุ่มและในพื้นที่ใกล้เคียงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางชมรมผู้เลี้ยงแพะนครศรีธรรมราชก็ประสบปัญหาเรื่องการตลาดแพะเช่นกัน จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาด้านการตลาดอย่างเร่งด่วน โดยผันตัวเข้าร่วมประชุมกับชมรมผู้เลี้ยงแพะนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นกระบอกเสียงหนึ่งของคนเลี้ยงแพะตำบลควนพัง จึงได้ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการตลาดกับคณะกรรมการชมรมและสมาชิกผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมเพิ่มมากขึ้น

ปี พ.ศ. 2557 คุณศักรินทร์ รับตำแหน่งประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะนครศรีธรรมราช จนหมดวาระ และ ปี พ.ศ. 2561 สมาชิกแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนัง ลงมติให้คุณศักรินทร์เป็นประธานแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนังจนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา คุณศักรินทร์ได้พยายามปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์แพะและได้จัดส่งแพะเข้าประกวดทุกครั้งที่มีกิจกรรมในพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่ภาคกลาง โดยเห็นผลสำเร็จจากการพัฒนาสายพันธุ์ ได้จากโล่รางวัล ถ้วยรางวัล และประกาศเกียรติบัตรมากมาย เป็นสิ่งช่วยการันตีในความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเลี้ยงแพะ

ปัจจุบัน คุณศักรินทร์ดำเนินกิจการฟาร์มปศุสัตว์ภายใต้ชื่อ “พรประคองฟาร์ม” หรือ PK FARM ซึ่งที่นี่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ได้แก่ แพะเนื้อ จำนวน 275 ตัว แกะ จำนวน 9 ตัว โคเนื้อ จำนวน 8 ตัว ไก่พื้นเมือง จำนวน 24 ตัว ห่าน จำนวน 2 ตัว และม้า จำนวน 2 ตัว

ใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพสัตว์

คุณศักรินทร์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขาใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ในฟาร์ม มูลสัตว์ เก็บรวบรวมจากฟาร์มเดือนละครั้ง นำไปทำปุ๋ยหมัก สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 30 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ เขายังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นำพืชสมุนไพรในธรรมชาติมาใช้รักษาสัตว์ลดการใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น ผลิตอาหารสัตว์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น กากปาล์ม ฟักทอง มันเทศตากแห้ง สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 50 เปอร์เซ็นต์ จากอาหารข้นที่นำมาขุนแพะ นอกจากนี้ ยังใช้น้ำหมักชีวภาพภายในฟาร์ม แทนการใช้สารเคมี และนำบอระเพ็ดมาสับเป็นชิ้นๆ ให้แพะกินสด ทุกๆ 3 เดือน เป็นยาถ่ายพยาธิให้กับแพะ ทำให้แพะกินอาหารได้มากขึ้น

พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณศักรินทร์ไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ คุณศักรินทร์เริ่มต้นศึกษาหาดูงานปศุสัตว์จากโครงการหลวงฯ ฟาร์มต้นแบบ เข้ารับการฝึกอบรมและรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ภายในฟาร์มของตนเองจนประสบความสำเร็จ กลายเป็นต้นแบบด้านการเลี้ยงแพะให้เกษตรกรรายย่อยโดยการจัดการฟาร์ม ดังนี้

1. ด้านพันธุ์และการผลิตสายพันธุ์แพะ
ปัจจุบัน คุณศักรินทร์เน้นการพัฒนาสายพันธุ์แพะเนื้อเป็นหลัก และผสมด้วยสายพันธุ์แพะนม

2. ด้านการจัดการพืชอาหารสัตว์
คุณศักรินทร์มีระบบการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการจัดการอาหารข้น โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น

3. ด้านการตลาด
คุณศักรินทร์เน้นบริหารจัดการงานด้านตลาดในฟาร์มเครือข่ายสมาชิก และแนวทางในการทำตลาดแพะจังหวัดนครศรีธรรมราช

4. พัฒนาเครือข่าย
คุณศักรินทร์บริหารจัดการเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายแพะ ชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนครศรีธรรมราช จากความสำเร็จการเลี้ยงแพะและสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะมีมากมาย อาทิ มีสมาชิกอยู่ภายใต้วิสาหกิจชุมชน จำนวน 28 วิสาหกิจชุมชน และมีสมาชิกอยู่ภายใต้แปลงใหญ่แพะ จำนวน 3 แปลง เกษตรกร จำนวน 975 ราย มีแม่พันธุ์ จำนวน 34,570 ตัว สามารถผลิตแพะขุนคุณภาพ จำนวน 620 ตัว/เดือน และสามารถผลิตแพะสายพันธุ์ จำนวน 310 ตัว/เดือน ส่งตลาดทั่วประเทศ

ทำงานเพื่อสังคม

คุณศักรินทร์ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเป็นผู้นำและมีความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ทั้งเกษตรกรด้วยกันเอง ประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานราชการต่างๆ จะเห็นได้ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน กรรมการสมาคมแพะ-แกะ แห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน อาสาปศุสัตว์ อำเภอร่อนพิบูลย์

ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลควนพัง

ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน ประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน รองประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ ระดับเขต 8

ปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลควนพัง

ปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน กรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว “ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงแพะ”

ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน คุณศักรินทร์ เปิดบ้าน “พรประคองฟาร์ม” หรือ PK FARM ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 19/1 หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ประเภทผสมผสาน เปิดโอกาสให้ผู้สนใจแวะเข้าเยี่ยมชมกิจการทุกวัน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 098-075-8462

………………….

พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน, มติชนสุดสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรม ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้Messe Frankfurt จับมือ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ จัดงานใหม่ บุกตลาดอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเพื่อตลาดเอเชีย
บทความถัดไปเกษตรปราจีนฯ ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร