ลาออกจากครู ทำเกษตรเชิงเดี่ยวไม่ประสบผลสำเร็จ สุดท้ายลงตัวที่ขยายพันธุ์ไก่

เดิมคุณกัลยา ป้อมสา คนปราจีนบุรี รับราชการครู สอนในสาขางานเครื่องกล หลังจากรับราชการ 15 ปี จึงลาออก หันมาทำธุรกิจส่วนตัวและทำการเกษตรเชิงเดี่ยวไปด้วย ประสบการณ์ในความผิดพลาดของการจัดการ และแนวคิดในการทำงานทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ จึงได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและอาชีพ และได้ตั้งศูนย์เรียนรู้ “บ้านรักษ์พอเพียง” ขึ้น เพื่อเตือนใจให้ระลึกนึกถึงคำว่าพอ มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้กับชุมชนและคนทั่วไปได้มีโอกาสได้เรียนรู้ และได้สร้างโอกาสกระจายแนวคิดและหลักการ โดยคุณกัลยาเป็นวิทยากรจัดอบรมให้กับส่วนราชการ ตลอดจนเป็นผู้บรรยายการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้สนใจทั่วไปที่เข้าไปศึกษาดูงานบ้านรักษ์พอเพียง

รูปแบบกิจกรรมทางการเกษตร

คุณกัลยา ได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรโดยมีความโดดเด่นด้านปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่ การขยายพันธุ์ไก่ คุณกัลยาดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงไก่แบบธรรมชาติ และการขยายพันธุ์ไก่ ในพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน โดยมีพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่ชั้นดีเป็นของตนเอง เดิมเลี้ยงพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่ชั้นดีเพื่อใช้เอง แต่ต่อมาได้มีการขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มที่จะแจกชาวบ้านและจำหน่าย อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่จะเป็นอาหารที่ทำมาจากธรรมชาติ เป็นการลดต้นทุน เช่น ผักตบชวา หยวกกล้วย นำมาหั่นให้ละเอียด ส่วนการดูแลได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาถ่ายทอดความรู้ในด้านการฉีดวัคซีน และการให้อาหารโดยผสมกับพืชสมุนไพรธรรมชาติ เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ทำให้ไก่แข็งแรงปราศจากโรค และให้ผลผลิตไข่ที่มีคุณภาพ จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างในเรื่องของการผลิตไม่ทันต่อความต้องการของตลาด เคล็ดลับคือ ต้องเป็นการเลี้ยงไก่แบบธรรมชาติ พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ไก่จะไม่เป็นโรคและให้ผลผลิตไข่ที่มีคุณภาพและปลอดภัย การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวตลอดทั้งปี

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาปฏิบัติ

คุณกัลยา ได้ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ มีความเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะใช้หลัก ความมีเหตุผล ยึดแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้ครอบครัวเรามีกินก่อนโดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอก จึงเริ่มต้นที่จะเลี้ยงไก่ไข่กินก่อนให้ครอบครัวมีกินก่อน เพราะอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด นอกจากอาหารก็จะมีการทำสบู่ ยาสระผม ไว้ใช้ภายในครอบครัว โดยไม่ต้องไปซื้อ และเป็นครอบครัวต้นแบบพอเพียงยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ขยันและอดทน

ถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกัลยา ป้อมสา 199/19 หมู่ที่ 10 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ (081) 007-2545