โคนม ดงแม่เผด งานสร้างเงินล้าน แห่งเมืองน้ำดำ

วันนี้เดินทางเข้าพื้นที่ดงแม่เผด บ้านสายป่าแดง ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่องรอยของป่าเขาลำเนาไพร ไม่มีให้เห็น เป็นพื้นที่ภาคการเกษตร อ้อย ยางพารา        มันสำปะหลัง ไม้ผล ไม้ยืนต้น การพัฒนาการเกษตร ข้าว พืช สัตว์ ประมง

“ที่นี่เราคือศูนย์กลางการเลี้ยงโคนมแห่งแรกของเมืองน้ำดำ” คุณอชวี ชานนท์ อายุ 34 ปี อยู่หมู่ที่ 4 บ้านสายป่าแดง ตำบลสะอาดไชยศรี ฟาร์มโคนมโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนหรือขาวดำ 40 ตัว รีดนม 23 ตัว ลูกน้อย 4 ตัว ตัวเมีย 3 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว

สถานที่ตั้งฟาร์มนอกหมู่บ้าน มีเรือนโรงโล่ง อากาศดี ติดกับบ้าน กำนันกิตติภณ ไชยนามน แห่งบ้านสายป่าแดง มีคนดูแลฟาร์ม 3 คน คุณอ้อเอนกโคนมสายป่าแดง บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 4 ทำหน้าที่หมอประจำฟาร์ม โทร. 084-551-6863 คอยดูแลเรื่องการสัตวบาล อาหาร โรคภัยต่างๆ การจัดการการรีดนม เช้า บ่าย 2 เวลา ตัวละ 15 กิโลกรัม ต่อวัน ศูนย์กลางจำหน่ายสหกรณ์โคนมตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

คุณอ้อเอนก เล่าให้ฟังว่า ลูกโคนมตัวผู้ขุนไว้ขายเป็นวัวเนื้อตัวละ 10,000 บาทขึ้นไปตามขนาด ส่วนวัวนมราคา 50,000 บาทขึ้น เป็นวัวนมคุณภาพน้ำนมดีมาก รีดได้ 15 กิโลกรัมต่อวัน ราคา 18 บาท ต่อกิโลกรัม

อาหารมีกากมันสำปะหลังเปลือกล้าง ฟางแห้ง หญ้าสด หัวอาหาร วัวพร้อมรีดนม 23 ตัว เช้าเย็น เรียงตามลำดับ ทำความสะอาดรีดนมชุดละประมาณ 1 ชั่วโมง วัวนมเป็นระเบียบดีมากๆ เพราะได้เวลารีดนม ได้เวลาอาหารด้วย อายุการรีดนม จนถึงอายุก่อนคลอด 1 เดือน รวมระยะเวลารีดนม 8 เดือน การผสมพันธุ์คือการผสมเทียม มูลโคนมขายสู่เกษตรกร ราคา 3 ถุง 100 บาท ขายเหมาครั้งละ 10,000-15,000 บาทต่อครั้ง การดูแลวัวนม 4-5 ปี สามารถให้นมได้ คนมาแวะเยี่ยมฟาร์มโคนมบอกว่าไม่เบื่อเพราะมีเรื่องราวน่าศึกษาอย่างมากมาย

ฟาร์มโคนมบ้านสายป่าแดงแห่งดงแม่เผด เป็นจุดเริ่มต้นของฟาร์มโคนมแห่งแรก ประชาชนให้ความสนใจมากที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องโคนม “ขาวดำ” โดยการดูแลของภาครัฐ ภาคเอกชน พื้นที่ดงแม่เผด ป่ารกทึบในอดีตปัจจุบันเป็นพื้นที่ภาคการเกษตร รอยต่ออำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอโพนทอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ความหลากหลายทางด้านชีววิทยา ป่าไม้ ภูเขา น้ำตกดินแดนแห่งการพัฒนาการทางด้านการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านข้าว พืช สัตว์ ประมง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การเกษตรอินทรีย์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม เมืองกาฬสินธุ์ถิ่นคนมีน้ำใจ ทางราชการพร้อมให้การสนับสนุน ให้เกษตรกร “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด ครอบครัวเกษตรกรมีความสุข” เป็นดินแดนอาหารคุณภาพของประเทศไทยและพร้อมเป็นครัวของโลก ภาคการเกษตรที่เกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการผลิต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องมีข้อมูล พร้อมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน จังหวัดกาฬสินธุ์ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

……………..

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564