ควายไทยเอกลักษณ์ของชาติ สืบสานปณิธานพ่อ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2561 ภายใต้คำขวัญ “ควายไทยเอกลักษณ์ของชาติ สืบสานปณิธานพ่อ” เพื่อเป็นการดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือทั่วประเทศ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญอาชีพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมประกวดกระบือระดับชาติ ที่จัดต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่ 22  ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ในการพัฒนาอาชีพ และกระบือไทยได้รับการพัฒนาทำให้ มีขนาดและน้ำหนักมากขึ้นจากเดิม

รวมทั้งสามารถคงเอกลักษณ์ของควายไทย จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า และความร่วมมือในการพัฒนาทั้งภาครัฐและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือไ ด้เป็นอย่างดี

“การจัดงานกระบือแห่งชาติในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาการเลี้ยงกระบือของประเทศเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีประสิทธิภาพ เกษตรกรผู้เลี้ยงมีผลกำไร เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต มีเนื้อและผลิตภัณฑ์จากกระบือออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ไม่แตกต่างจากเนื้อโค ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรอย่างเ ต็มที่ต่อไป” นายธนิตย์ กล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดกระบือ โดยได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กระบือที่ชนะเลิศประเภทแกรนด์แชมป์ 2 รางวัล คือ แกรนด์แชมป์เพศผู้และเพศเมีย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแสดงพันธุ์สัตว์ นิทรรศการความรู้ด้านปศุสัตว์ การแสดงผลิตภัณฑ์สัตว์ และการจำหน่ายผลผลิตปศุสัตว์จาก ประชารัฐด้วย

ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2522 กระบือในประเทศไทยมีจำนวนมากถึง 6 ล้านตัว หลังจากนั้นมีจำนวนลดลงทุกปี เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่หันไปใช้เครื่องจักรกลแทน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ขาดแคลนแรงงาน กระบือมีขนาดเล็กลงจากการผสมพันธุ์แบบเลือดชิด เกษตรกรขาดความรู้ในการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่ถูกต้อง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์จึงได้ริเริ่มให้ มีการจัดงานกระบือแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้ เกษตรกรเห็นความสำคัญและกลับมาเลี้ยงกระบือให้มากขึ้น รวมทั้งมุ่งหวังให้เป็นเวทีในกา รถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงแล ะคัดเลือกพันธุ์ และการจัดการเลี้ยงดูกระบือที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ