นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับ : 639

นิตยสารฉบับก่อนหน้านิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 635
นิตยสารฉบับถัดไปนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 29 ฉบับที่ 646 : 1 พฤษภาคม 2560