นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 29 ฉบับที่ 646 : 1 พฤษภาคม 2560