นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 648 : 1 มิถุนายน 2560

นิตยสารฉบับก่อนหน้านิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ : 15 พฤษภาคม 2560
นิตยสารฉบับถัดไปนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 649 : 15 มิถุนายน 2560