นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 648 : 1 มิถุนายน 2560