นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 654 : 1 กันยายน 2560

นิตยสารฉบับก่อนหน้านิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 653 : 15 สิงหาคม 2560
นิตยสารฉบับถัดไปนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 656 : 1 ตุลาคม 2560