นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 656 : 1 ตุลาคม 2560