อดีตนักวิชาการเกษตร ยึดอาชีพทำสวนผสมแบบอินทรีย์ พร้อมแปรรูปจำหน่าย

คุณสัญญา สามารถ เรียนจบจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อดีตเคยเป็นนักวิชาการเกษตรทางด้านวิเคราะห์แผนการตลาดเกษตร ให้กับเอกชน ลาออกเมื่อปี 2547 โดยตั้งใจจะทำยึดอาชีพเกษตรที่ตัวเองรัก

ข้าวเกรียบจิ้งหรีดหรือสะดิ้ง และผงนัวใช้ปรุงรสแทนผงชูรส

คุณสัญญาเคยทำนาจำนวน 5 ไร่ เป็นการทำนาแบบเก็บข้อมูลต้นทุน-กำไรมาตลอดหลายปี กระทั่งพบว่าไม่ว่าจะพยายามทำนาด้วยวิธีใดเมื่อได้คำนวณตัวเลขแล้วไม่คุ้มทุน จากนั้นจึงมาทบทวนว่าควรจะเปลี่ยนไปปลูกพืชแบบผสมทั้งไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ต่างๆ สลับหมุนเวียน แบบเกื้อกูลตามธรรมชาติ เพื่อให้เสี่ยงน้อย แล้วตรงตามความต้องการของตลาด พร้อมกับพัฒนาคุณภาพด้วยอินทรียวัตถุเพื่อช่วยลดต้นทุน

มะเขือเทศราชินี ขายแบบผลสดและแปรรูปโดยปลูกชิดกับดาวเรือง

 ไม้ผลควรปลูกแบบยกร่องเพื่อให้มีคุณภาพสมบูรณ์

คุณสัญญามองว่าพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางประสบความสำเร็จจากการปลูกไม้ผลเนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากการปลูกแบบร่องสวนที่มีน้ำหล่อเลี้ยง ดังนั้น จึงปรับพื้นที่ตัวเองให้มีลักษณะเช่นเดียวกัน แล้วเริ่มปลูกมะม่วงเขียวเสวยแบบนอกฤดู จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จากนั้นจึงนำชมพู่ทับทิมจันท์มาปลูกแซมมะม่วง เพราะจะได้เกื้อกูลทางการดูแล

ทุ่งศิลา ดินปลูกคุณภาพจากอินทรีวัตถุ ช่วยให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง

ขณะเดียวกันนั้น ทางชุมชนตำบลศิลาถือเป็นแหล่งปลูกไม้ดอกขึ้นชื่อของจังหวัด อีกทั้งในพื้นที่จะปลูกดอกพุดสำหรับใช้ร้อยมาลัยกัน ดังนั้น จึงหาพันธุ์มาขยายเพื่อปลูกแซมในร่องสวนที่มีพื้นที่เหลือ แล้วประสบผลสำเร็จดีเช่นกันอีก จึงถือโอกาสทำกิ่งพันธุ์ดอกพุดจำนวนกว่า 4 หมื่นกิ่งขายให้ชาวบ้านในละแวกนั้นนำไปปลูกเป็นอาชีพ นอกจากนั้น ยังจัดแบ่งพื้นที่บริเวณบ้านพักเพื่อจัดวางพันธุ์ไม้ประดับชนิดต่างๆ พร้อมกับผลิตดินปลูกอินทรีย์ไว้จำหน่าย

คุณสัญญานำผลิตภัณฑ์ต่างๆออกขายในงานแสดง

การประสบความสำเร็จของคุณสัญญาจึงทำให้ทางเกษตรอำเภอและจังหวัดเข้ามาสนับสนุนทางปัจจัยการผลิตหลายอย่าง รวมถึงยังสร้างโรงเรือนขนาดโรงเรือน 6 คูณ 24 เมตร สำหรับไว้ใช้ทดลองและเรียนรู้การปลูกพืชหลายชนิด แล้วให้มีการรวมเป็นกลุ่มไม้ดอกแปลงใหญ่ เพื่อสร้างศักยภาพทางการผลิตและการตลาด พร้อมกับได้ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกอีกหลายชนิด

เมล่อนปลอดสาร รุ่นแรก ได้คุณภาพดีมาก

 ปลูกดาวเรืองในถุง สะดวก ควบคุมโรค/แมลง ลดต้นทุนค่าสารเคมี

มีคุณภาพสมบูรณ์มาก ขายได้ราคาสูง

คุณสัญญาปลูกดาวเรืองพันธุ์สีทอง ใช้วิธีปลูกในถุงดำขนาด 8 คูณ 16 นิ้ว เพราะมีข้อดีตรงสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายบริเวณที่มีแสงแดดเพียงพอ ควบคุมโรคไม่ให้ระบาดสู่ต้นอื่น ควบคุมวัชพืชได้ดี แล้วยังควบคุมเรื่องปุ๋ยยาได้ง่ายกว่าการปลูกลงแปลง

โรงเรือนใช้ศึกษาการปลูกเมล่อนในถุงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ชาวบ้าน

“วิธีนี้แม้จะมีข้อเสียเพราะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อถุง กับต้องใช้น้ำมากกว่าปลูกลงดินในแปลง แต่หากปรับวิธีบริหารจัดการด้วยการทยอยปลูกเป็นรุ่น เพื่อควบคุมจำนวนผลผลิตดอกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ใช้ดินปลูกที่ผสมจากอินทรียวัตถุก็จะคุ้มค่ากว่า เนื่องจากมีคุณภาพ ดอกใหญ่ สมบูรณ์ ลดต้นทุนการใช้ยาปราบศัตรูพืชและปลอดภัย ช่วยทำให้ขายได้ราคาสูง”

ปลูกไม้ผลแบบยกร่องเช่นเดียวกับทางภาคกลาง

นอกจากนั้นแล้ว ภายหลังผลผลิตดาวเรือง และปลูกเมล่อนที่ปลูกในถุงรุ่น 1 จะนำดินในถุงมาตากแดด 1 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร ปรับสภาพดิน อบฆ่าเชื้อประมาณ 1 เดือน แล้วจึงนำดินเดิมบรรจุถุงเพื่อใช้ปลูกรุ่นต่อไป แนวทางนี้นับว่าเป็นอีกวิธีที่ช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก โดยไม่ทำให้คุณภาพผลผลิตลดลงแต่อย่างใด

บางส่วนของไม้ประดับ

สำหรับแหล่งขายคือที่ตลาดดอกไม้บ้านศิลา โดยในช่วงเก็บผลผลิตสัปดาห์เดียวมีรายได้พันกว่าบาท จะเก็บเดือนละ 4 ครั้ง ส่วนต้นพันธุ์จะเพาะแล้วแจกจ่ายให้สมาชิกจำนวน 89 รายไปปลูก ซึ่งมักจะปลูกดาวเรืองในแปลงมากกว่า

กล้วยตากออร์แกนิค

 ผลิต-จำหน่ายดินปลูกคุณภาพที่มาจากอินทรียวัตถุล้วน

คุณสัญญาผสมดินจากอินทรียวัตถุธรรมชาติในพื้นที่เป็นหลักเพราะมีคุณค่าทางสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืช แล้วยังช่วยลดต้นทุน โดยมีส่วนผสม ได้แก่ อินทรียวัตถุ 2 ส่วน แกลบเผา 1 ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน ดินร่วน 1 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน แล้วปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วยปูนโดโลไมท์ เพื่อนำไปใช้กับพืชไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล ดินปลูกคุณภาพจากอินทรียวัตถุ ช่วยให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง ในชื่อ “ทุ่งศิลา” บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม ขายในราคา 7 ถุง 100 บาท

ผลผลิตมะม่วงในสวนคุณสัญญา

 ต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย

การรวมตัวของชาวบ้านในชุมชน เพื่อเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นรายได้ ด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากแหล่งต่างๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานโอท็อป ชื่อ “ศิลาเฮลท์ (SILA HEALTH)” ไม่ว่าจะเป็นกล้วยตากออร์แกนิกที่รับซื้อกล้วยจากชาวบ้านมาแปรรูปแล้วตากในโรงเรือนที่สะอาด ปลอดภัย หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักต่างๆ นำมาแปรรูปเป็นผงจากภูมิปัญญาชาวบ้านในชื่อ “ผงนัว” ใช้สำหรับปรุงอาหารแทนการใช้ผงชูรส ช่วยให้อาหารมีความอร่อยและปลอดภัย ตลอดจนข้าวเกรียบจิ้งหรีดหรือสะดิ้ง ขายถุงละ 25 บาท ตลอดจนหมี่กรอบ ที่ปรุงจากซอสฟักข้าว จะผลิตตามออเดอร์ที่สั่งเท่านั้น

คุณสัญญา สามารถ

หรือแม้แต่มะเขือเทศราชินีปลูกไว้เพื่อขายผลสด ทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปลูกแล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้ง ส่วนตลาดมะเขือเทศจะเจาะกลุ่มคนขายส้มตำและร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเป็นหลัก โดยมะเขือที่แปรรูปจะต้องเป็นส่วนที่จำหน่ายผลสดไม่หมดเท่านั้น

“ในสวนผสมผสานแห่งนี้ทุกอย่างล้วนทำเงินให้ทั้งนั้น ดังนั้น พืช ผัก ดอกไม้ ผลไม้ทุกอย่างจึงปลูกด้วยความเอาใจใส่ เน้นการปลูกแบบปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี เพราะตระหนักถึงความสำคัญต่อผู้บริโภค ตั้งใจให้ผู้บริโภคมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาว โดยไม่ต้องทุกข์ทรมานกับโรคภัยต่างๆ” คุณสัญญา กล่าว

ดาวเรืองที่ปลูกในถุงดำ

ท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสัญญา สามารถ โทรศัพท์ (083) 281-3129 หรือ fb : SILA HEALTH

บทความก่อนหน้านี้โกฐจุฬาลัมพา
บทความถัดไป“ชะเอมเทศ” สมุนไพรอิมพอร์ตในตำรับยาไทย ประโยชน์เยอะ แต่คนความดันสูงต้องระวัง!