วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน งานส่งเสริมการเกษตร สู่ถั่วป่านทอง

จากวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีรายได้ที่มั่นคง” คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ท่านเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มี อย. วันเดือนปีหมดอายุ โดยเฉพาะนโยบาย “การตลาดนำการเกษตร” การสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรในระดับฐานรากด้วยการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอจังหาร ประทับใจเป็นอย่างยิ่งและพร้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อองค์กรเกษตรกรที่ทำงานกับกรมส่งเสริมการเกษตรมานานแสนนาน

คณะทำงาน

คุณประยงค์ ดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ คุณวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอจังหาร เดินหน้าพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์ มี คุณประมวล พลพุทธา ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงฯ พร้อมคณะกรรมการฯ คุณพิสมัย ศรีบุญโรจน์ รองประธาน คุณสงบ มนตรีชน เหรัญญิก คุณต้อย กุลคำแสง เลขานุการ คุณหนูเพียร ภูธง ปฏิคม คุณบุญหลาย นาเสงี่ยม ประชาสัมพันธ์ คุณไพร มนตรีชน ฝ่ายตรวจสอบ นำเยี่ยมโรงงานผลิตถั่วลิสงที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คุณวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 25 ล้านบาท สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เกษตรกร

ถั่วตัดก็ผลิต

คุณประมวล กล่าวว่า เกษตรกรบ้านป่านและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการส่งเสริมการเกษตรจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร ให้ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 หลังจากการทำนาโดยมีโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สำนักงานพลังงานแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ผ่านคลองโขง ชี มูล ตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา เรียกได้ว่า พื้นที่บ้านหนองอ้อ บ้านป่าน แหล่งผลิตถั่วลิสง จำหน่ายสด ตากแห้ง ผ่านพ่อค้าคนกลาง เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหาร ถั่วคั่ว มีกลุ่มแม่บ้านเกษตร 35 คน ระดมหุ้นละ 100 บาท แปรรูป ถั่วตัด ถั่วกรอบแก้ว ถั่วคั่วทราย ถั่วทอดเค็ม จำหน่ายในท้องถิ่น ออกร้านตามงานสินค้าโอท็อป ในนามถั่วป่านทอง เริ่มมีชื่อเสียงให้เกษตรกรเกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์น่าซื้อ

คุณประมวล เล่าให้ฟังว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สินค้าก้าวสู่ร้านศิลปาชีพ 904 เมื่อ ปี 2551 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จทรงงานที่จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด โดย คุณยวงเพชร อิฐรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งในขณะนั้น นำผลิตภัณฑ์ พร้อมคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกร นำผลิตภัณฑ์ถั่วป่านทอง ร่วมจัดนิทรรศการ

พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินผ่าน ทรงสนพระทัย และทรงตรัสถามกระบวนการผลิตว่า “ใช้อบหรือทอด” และทรงมีรับสั่งให้องครักษ์ที่ติดตามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ถั่วป่านทอง” เพื่อจำหน่ายในร้านศิลปาชีพ 904 นำความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจมาสู่ชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าน หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ถั่วลิสงจากตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร ยกระดับสินค้าระดับ 5 ดาว สร้างมูลค่า เกษตรกรเกิดรายได้ พร้อมจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน โทร. (086) 909-7843, (086) 755-9345 มี คุณวัชรินทร์ เป็นนายทะเบียน

คุณวัชรินทร์ เขจรวงศ์ และสมาชิก

คุณวัชรินทร์ กล่าวว่า จากถั่วลิสงคั่ว สู่ “ถั่วป่านทอง” มีอัตลักษณ์ คือพืชที่ปลูกในท้องถิ่นจากมือเกษตรกร ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของ “แม่บ้านเกษตรกร” เป็นเมล็ดถั่วขบเคี้ยวรสชาติกรอบ มัน เค็ม เคี้ยวแล้วอยากเคี้ยวอีก แปลกใหม่เฉพาะตัว ได้รับการพัฒนาจากกลุ่มมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เมล็ดถั่วลิสง คัดขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ น้ำมันพืช เกลือไอโอดีน เกษตรกรใส่ใจในสินค้าด้วยความชำนาญ ถั่วป่านทองมีชื่อเสียงในระดับสากล ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เลขที่ 1147/2549 ลว. 12 ธันวาคม 2556 ได้รับ อย-เลขที่ 452011430002 ได้รับคัดสรร ระดับ 2 ดาว ปี พ.ศ. 2547 และ 2549 ได้ระดับ 5 ดาว ปี พ.ศ. 2551, 2554 และ 2559 ต่อเนื่องรางวัลระดับ 3 ดาว 4 ดาว ในปี 2562 รางวัล อย.-Quality award 2014 และมีใบรับรองทางโภชนาการ

ขั้นตอนการผลิต ถั่วลิสงใหม่ตากแห้งปอกเปลือก คัดเมล็ดบนตะแกรง ต้มด้วยน้ำเดือด 3 นาที นำมาแช่ในน้ำเย็น เทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ ลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก นำเมล็ดมาทอด เมื่อสุกได้ที่นำขึ้นมาพักในภาชนะ โรยเกลือ ร่อน คลุกให้เข้ากันอย่างทั่วถึง ผ่านการซับน้ำมันจนแห้ง

บรรจุภัณฑ์สินค้ามีวางจำหน่ายที่ ศูนย์โอท็อป จังหวัดร้อยเอ็ด ห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า งานแสดงสินค้าของทางราชการ หรือสั่งซื้อโดยตรงที่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. (086) 909-7843, (086) 755-9345 ถั่วป่านทอง ขึ้นเครื่องบิน โดยบริษัท การบินไทย จำกัด เป็นคู่สัญญาเพื่อนำไปบริการลูกค้าบนเครื่องบิน

ทันสมัย

จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านป่านเทคโน ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ส่วนราชการทุกส่วน เป็นแรงหนุน “กลุ่มเกษตรกรมั่นคง สมาชิกเกษตรกรมั่งคั่ง” ตามวิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมการเกษตร “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและมีรายได้ที่มั่นคง”