ชม “ มหกรรมอาหารปลอดภัย” 4 จังหวัด“ภาคกลางตอนบน1” วันที่ 27 – 31 มี.ค.60 ณ อาคาร B ศูนย์ราชการ

4 จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก นัดรวมพลจัดงาน “มหกรรมสินค้าและอาหารปลอดภัย” ระดมพืช ผัก อาหาร ระดับคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยส่งตรงจากผู้ผลิตมาร่วมออก ร้านกว่า 400 ร้านค้า พร้อมช่วง“นาทีทอง”กระหน่ำลดราคาวันละ 2 รอบ รวมทั้งกิจกรรมสาธิตเมนูอาหารสุขภาพจาก “เชฟ” มืออาชีพ และการตรวจสุขภาพหาสารพิษตกค้างในเลือด

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบไปด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.สระบุรี และ จ.นนทบุรี ร่วมกันจัด “งานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1” ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ด้วยการนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้ามากขึ้น


จากสถานการณ์การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในปัจจุบัน มีการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง จนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค อีกทั้งกระแสการบริโภคของคนทั่วโลกเปลี่ยนไป โดยมีความใส่ใจในเรื่องการรักษาสุขภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานมากขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการเกษตรผลผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย เน้นการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเดิม มาเป็นการผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ Clean Food Good Taste, โครงการตลาดสดน่าซื้อ, โครงการเขียงสะอาด, การทำเกษตรในระบบมาตรฐาน (GAP), การรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q), ร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q –restaurant) เป็นต้น


สำหรับกิจกรรมในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จำนวนกว่า 400 บูธแล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหาร, กิจกรรมการสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ จากเชฟมืออาชีพ, การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการตรวจเลือดแก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อหาสารพิษตกค้างในเลือด ตลอดจนให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ และด้านหลักโภชนาการ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สินค้าลดราคานาทีทอง วันละ 2 รอบ
“มหกรรมสินค้าและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1” จัดระหว่าง วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ