กยท.เซ็น MOU กับเอกชนส่งเสริมชาวสวนยางปลูกไม้โตเร็วสร้างรายได้

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)เผยว่า กยท.สนับสนุนการทำสวนยางตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) มาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการยางพาราประชารัฐ โดยร่วมมือกับตัวแทนภาคเอกชนและเกษตรกรชาวสวนยาง ล่าสุด กยท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทเอกชนอีก 3 ราย คือ บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อสร้างเกณฑ์การจัดสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานในระดับสากล หวังเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ด้วยการให้ความรู้การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร ตั้งแต่เริ่มปลูกยางจนถึงโค่นยาง ให้สามารถสร้างรายได้ที่ดี ช่วยเพิ่มโอกาสในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรด้วย