เกษตรกรปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี

เกษตรกรปลูกดาวเรือง เพื่อพ่อ ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี

นางสมคิด ชาญวัฒนศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ได้จัดตั้งกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกดาวเรือง เพื่อพ่อ ขึ้นที่ชุมชนโพชนไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางระจัน เป็นโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความเข็มแข็งให้เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักงาน ทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน

โดย นาย สุชาติ พาเจริญ นายอำเภอบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และเครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชน มีส่วนร่วมแบบประชารัฐ เน้นย้ำให้ดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายรายได้ให้ชุมชน

นาง สมคิด ชาญวัฒนศิลป์ เกษตรกรผู้ปลูกดาวเรือง เพื่อพ่อ กล่าวว่า ขณะนี้ต้นดอกดาวเรืองพร้อมลงถุงเพื่อนำไปปลูกประดับบ้านเรือน สำนักงานของส่วนราชการ และสถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี สามารถติดต่อสั่งซื้อต้นดาวเรืองได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 081-2989359 ราคาต้นเล็ก 5 บาท ต้นใหญ่ 10 บาท ดอกดาวเรืองจะบานพร้อมๆกันเพื่อถวายพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยของเรา