ITAP สวทช. – สภาหอการค้าฯ ดันมาตรฐาน ThaiGAP หนุนผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้ได้รับรองเพิ่มขึ้นเพื่อขยายตลาด

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ThaiGAP และ Primary ThaiGAP จัดโรดโชว์อบรมเชิงปฏิบัติการแล้วทั่วประเทศรวม 5 แห่ง สนับสนุนผู้ประกอบการผักและผลไม้ให้ได้รับรอง ThaiGAP 30 ราย และ Primary ThaiGAP 2 ราย โดยแห่งล่าสุดที่เชียงราย เกิดความร่วมมือกับวิสาหกิจในชุมชนผู้ผลิตผลิตผลทางการเกษตร 3 ราย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่มุ่งเป็นฮับภาคเหนือตอนบนด้านสินค้าเกษตรเพื่อรุกตลาดต่างประเทศ

นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. เปิดเผยว่า “การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ThaiGAP และ Primary ThaiGAP ของโปรแกรม ITAP สวทช. ที่ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (2557-2560) ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยได้รับรองมาตรฐาน ThaiGAP ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย และมาตรฐาน Primary ThaiGAP จำนวน 2 ราย โดยผลิตผลทางเกษตรที่เข้าร่วมโครงการล้วนมาจากผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่หลากหลายกว่า 70 ชนิด อาทิ เมล่อน มะละกอ มะพร้าวน้ำหอม แคนตาลูป แตงโม กล้วยหอม พริก ทุเรียน มังคุด เงาะ และมะเขือเทศ เป็นต้น โดยภาพรวมการดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน ThaiGAP และ Primary ThaiGAP พบว่า ผู้ประกอบการมียอดขายหลังการได้รับการรับรองเพิ่มมากขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางเกษตรให้สามารถเข้าไปขายในโมเดิร์นเทรดได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ขณะที่ในปีถัดไปการสนับสนุนมาตรฐาน Primary ThaiGAP จะมีทางหอการค้าจังหวัดทั้ง 75 แห่งรับช่วงดูแลและดำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการผักและผลไม้เพื่อให้ครบคลุมทั่วทุกพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ ตลอดช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดโรดโชว์อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อมาตรฐาน ThaiGAP และ Primary ThaiGAP ตามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคกลางที่กรุงเทพฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดสกลนคร ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี และล่าสุดกับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอบรมมาตรฐานสำหรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป และหลักสูตรอบรมที่ปรึกษาเกษตรกร (Train the trainer) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรการเกษตรด้านผักและผลไม้ มีผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยตามข้อกำหนด ตลอดห่วงโซ่ของการผลิตจากเกษตรกรถึงผู้บริโภค”

“ในส่วนของจังหวัดเชียงราย โปรแกรม ITAP สวทช. ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทางจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 50 คน ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข กลุ่มข้าว อ.เวียงชัย สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมโครงการการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ThaiGAP และ Primary ThaiGAP มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2557 – 2560) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งตั้งเป้าจำนวนแปลงที่ได้รับใบรับรอง GAP เพิ่มขึ้น เช่น แปลงหรือฟาร์มข้าว ชา กาแฟ ลำไย ลิ้นจี่ เป็นต้น เพื่อมุ่งเป็นฮับภาคเหนือตอนบนสำหรับการเป็นศูนย์กลางผลิตผลทางการเกษตรที่ขายไปยังตลาดต่างประเทศ และในโอกาสนี้ โปรแกรม ITAP และหอการค้าจังหวัด ได้นำคณะผู้เข้าร่วมอบรมเยี่ยมชมไร่สิงห์ปาร์ค ของบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ชมแปลงตัวอย่างไร่พุทรา ที่มีความสนใจเข้าร่วมการพัฒนาเพื่อรับรองมาตรฐาน และสวนผักแม่หมูรัฐวิสาหกรรมชุมชนบ้านแม่สาด ของนายพงษ์ศักดิ์ ทูลอินทร์ แปลงปลูกลิ้นจี่ ลำไย เงาะ มะม่วง และผลไม้ตามฤดูกาล ที่อยู่ระหว่างการตรวจประเมินเพื่อรับรองการได้มาตรฐาน ThaiGAP โดยในส่วนภาพความร่วมมือของโครงการและจังหวัดเชียงราย จะเน้นการหาพันธมิตรเพื่อร่วมจัดทำมาตรฐาน เบื้องต้นมีวิสาหกิจจำนวน 3 กลุ่มที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนชาพญาไพรเล่ามา อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วิสาหกิจชุมชนสัปปะรดแม่ปูคา ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย และวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรบ้านแม่สาด รวมถึงการเน้นสร้างผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น โดนเฉพาะอาจารย์ เพื่อสร้างให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นการให้คำแนะนำผู้ประกอบการผักและผลไม้ในเชียงรายในการดำเนินการตามมาตรฐานต่อไป”