อ.ส.ค.จัดงาน “สวนมะเดื่อ ฟิลด์เดย์” เปิดช่องทางเกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มโคนมอย่างเหมาะสม หวังยกระดับการผลิตน้ำนมดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตสูงขึ้น เสริมทักษะอาชีพเลี้ยงโคนมภาคกลาง ขณะเดียวกันอ.ส.ค.เร่งให้การสนับสนุนองค์ความรู้ พัฒนาบุคคลกร และหนุนปัจจัยการผลิต หวังให้เกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมพัฒนาคุณภาพน้ำนมให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงเกษตรฯกำหนด

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลางได้จัดงาน “ฟิลด์เดย์ (Field Day) ภาคกลาง
ครั้งที่ 6” ขึ้นภายใต้ชื่อ “สวนมะเดื่อ ฟิลด์เดย์” (Saunmadua Field Day) ที่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จำกัด ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มโคนม รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตน้ำนมดิบอย่างเหมาะสม และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคนมในฟาร์มของตนเองได้

นอกจากนี้ยังเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและโครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ อ.ส.ค. ดำเนินงานประสบผลสำเร็จทั้ง 4 ภูมิภาค ให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับทราบ นอกจากนั้น ยังเป็นเวทีให้ผู้เลี้ยงโคนม เจ้าหน้าที่ส่งเสริม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม เพื่อใช้เป็นแนวทางยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ช่วยพัฒนาต่อยอดและเสริมทักษะอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถสืบสานอาชีพเลี้ยงโคนมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้อ.ส.ค.ยังมีนโยบายให้การสนับสนุนเกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม โดยเฉพาะเรื่องที่เกษตรกรไม่มีความถนัด  เช่น   การให้บริการบุคคลากรด้านการส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการผสมทียม ด้านน้ำเชื้อ  การสร้างคนที่มีความรู้เรื่องการรีดนมและเครื่องรีดนมที่จะนำไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้กำหนด  ขณะเดียวกันอ.ส.ค.ต้องให้การสนับสนุนให้ความรู่แก่เกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม โดยเฉพาะการสร้างคน การฝึกอบรมให้ความรู้ โดยจะส่งทีมให้บริการเกษตรกรให้ความรู้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพน้ำนม ซึ่งปัจจัยการผลิตที่มีคูรภาพจะต้องสร้างและพัฒนาบุคคลกรให้มีคุณภาพแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตามอ.ส.ค.ปัจจัยสำคัญที่อ.ส.ค.พร้อมให้การสนับสนุนเรื่องของน้ำเชื้อ สนันสนุนให้เกษตรกรและสหกรณ์ โดยลดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจัยอาจจะลดคาบริการ หรือให้การสนับสนุนน้ำเชื้อกี่เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ฟาร์มผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องสร้างปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม