พณ.จับมือเยอรมนี ลุยตลาดเกษตรอินทรีย์ โชว์ศักยภาพไทยศูนย์กลางของอาเซียน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงยังมีนโยบายเดินหน้าดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ตลาดโลก ผ่านการส่งเสริมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เพื่อเพิ่มมูลค่าตลาดสินค้าอินทรีย์ให้เพิ่มขึ้น 20% จากปัจจุบันตลาดสินค้าอินทรีย์มีมูลค่า 2,700 ล้านบาท

โดยในส่วนของผู้ผลิต และเกษตรกร มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ให้ความรู้ ผลักดันให้เกษตรกรและผู้ผลิตพัฒนากระบวนการเพาะปลูกสินค้าอินทรีย์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ปรับกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล รวมถึงขอตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับสากล อาทิ มาตรฐาน IFOAM เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

ตลอดจนประสานกับผู้ผลิต เพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อสินค้าจากเกษตรกร และการสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าแต่ละตัว เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และการช่วยพัฒนาสินค้า การออกแบบ และการหาตลาดรองรับโดยการจำหน่ายผ่านช่องทางที่มีอยู่ เช่น Farm Outlet และการประสานผู้ผลิต ห้างสรรพสินค้าให้เข้ามารับซื้อผลผลิตไปจำหน่าย เช่น ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต และกลุ่มเดอะมอลล์ เป็นต้น

รวมถึงการเปิดบูธจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นการเฉพาะ และผลักดันให้มีการขยายตลาดต่างประเทศ เช่น นำผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารทั้งในไทย และต่างประเทศ เช่น งาน THAIFEX และงาน BIOFACH ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นงานจัดแสดงสินค้าอินทรีย์นานาชาติที่ใหญ่และมีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดในโลก

และล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกับบริษัทจัดงานแสดงสินค้าใหญ่ในเยอรมนี เตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประเทศไทย กลางปี 2561

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะใช้นโยบายประชารัฐเข้าไปส่งเสริมและผลักดันการเพาะปลูก และการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ถือเป็นสินค้าใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูงมาก ซึ่งทุกวันนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญมาก ทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์เติบโตสูงเกิน 10% ในทุกตลาด

นอกจากนี้ มีแผนการขยายตลาดและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน โดยเน้นการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มซีแอลเอ็มวี อีกทั้งมีการผลักดันความร่วมมือระหว่างสมาคมเกษตรอินทรีย์ของประเทศในอาเซียน เพื่อจัดตั้งสหพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน (ASEAN Organic Federation) จะทำการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอินทรีย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

สำหรับพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 300,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด และมีฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่มีประมาณ 13,154 ฟาร์ม ณ ปี พ.ศ.2558 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนตลาดในประเทศและส่งออกเป็น 60:40 จากที่ปัจจุบันยอดการบริโภคในประเทศอยู่ที่ 1,600 ล้านบาท และยอดส่งออกประมาณ 1,100 ล้านบาท ซึ่งถ้าสามารถเพิ่มสัดส่วนการตลาดได้ก็จะช่วยให้เพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ได้ในอนาคต ซึ่งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-64