แหนมหมู ผลิตภัณฑ์โอท็อปห้าดาว รายได้หลักแสน ที่บ้านป่าตึงใต้ พะเยา

แหนม เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำได้จากเนื้อสัตว์หลายชนิด ด้วยการนำมาสับหรือบดผสมเข้ากับเครื่องปรุงรส ห่อด้วยใบตองหรือพลาสติก เก็บไว้ 2-3 วันก็ได้รสเปรี้ยวพอดี เป็นอาหารคู่ครัวรสอร่อย แต่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน การแปรรูปแหนมหมูจึงเป็นทางเลือกเพื่อเสริมสร้างรายได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวให้มั่นคง

คุณวาสินี วิรูญรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เล่าให้ฟังว่า ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันแปรสูง การมีรายได้ไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายได้ส่งผลกระทบให้วิถีการยังชีพของเกษตรกรหลายครัวเรือนไม่มั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จึงส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบวิถีพอเพียง ทำไร่นาสวนผสมให้มีการจัดการใช้ที่ดิน เงินทุน แรงงานหรือปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP เพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษที่ตลาดผู้บริโภคต้องการ หรือส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อได้ร่วมกันคิด ผลิตสินค้าคุณภาพขายเสริมสร้างรายได้ เมื่อเกษตรกรมีรายได้ไม่พอเพียงกับรายจ่ายครัวเรือน

การเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนด้วยการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ เป็นทางเลือกการผลิตแหนมหมูเชิงการค้าเพื่อเสริมสร้างรายได้ครัวเรือน ซึ่งในทุกขั้นตอนการผลิตได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานอุตสาหกรรมอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์แหนมคุณภาพขาย ทำให้สมาชิกมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพที่มั่นคง

คุณทิวาวรรณ นาขยัน เลขานุการวิสาหกิจชุมชน กับผลิตภัณฑ์แหนมหมูคุณภาพ

คุณทิวาวรรณ นาขยัน เลขานุการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ เล่าให้ฟังว่า การผลิตแหนมหมูหรือจิ้นส้มหมูของลูกหลานชาวเหนือได้มีการทำสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ยาตายาย เป็นการแปรรูปเพื่อการถนอมอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนและเป็นการลดรายจ่ายครัวเรือนได้ด้วย

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงสูง เกษตรกรมีรายได้ไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การดำรงชีพจึงไม่มั่นคง เมื่อสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ มาส่งเสริมให้แม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าตึงใต้รวมกลุ่มเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมคิดร่วมทำ ให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตผสมผสานเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เมื่อทุกคนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ จึงรวมกลุ่มกันให้ได้ครบตามเงื่อนไข แล้วไปขอจัดตั้งเป็นกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้รับรหัสทะเบียน 0-56-07-01/1-0004 จากนั้นได้ผลิตแหนมหมูขาย เป็นการเสริมสร้างรายได้จากการทำไร่นาสวน และทำให้สมาชิกมีวิถีความเป็นอยู่ที่มั่นคงยิ่งขึ้น

คุณสุพิน ปั๋นเงิน ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ กับผลิตภัณฑ์แหนมหมูคุณภาพ บ้านป่าตึงใต้

คุณสุพิน ปั๋นเงิน ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิก 11 คน เริ่มแรกมีการระดมหุ้นจากสมาชิก ขั้นต่ำคนละ 5 หุ้น หุ้นละ 50 บาท ทำให้มีเงินทุน 15,000 บาท นำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ในแต่ละปีจะนำรายได้ที่เป็นผลกำไรจำนวน 80% มาปันผลให้สมาชิก และนำผลกำไรอีก 20% เข้าเป็นกองทุนใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

การผลิตแหนมแต่ละครั้งจะผลิตตามจำนวนความต้องการของตลาดผู้สั่งซื้อ จะไม่เน้นการผลิตเพื่อขายด้วยตนเอง แต่ละครั้งจะผลิตแหนม 5-40 กิโลกรัม เนื้อหมูจะซื้อจากโรงฆ่าสัตว์ในชุมชนใกล้เคียง ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดพะเยา จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

การผลิตแหนมมีส่วนประกอบ ดังนี้ เนื้อหมูสับหรือบด 46.5% หนังหมู 46.5% กระเทียม 2.3% น้ำตาล 1.9% เกลือไอโอดีน 1.9% และข้าวสวย 1.9% นำวัตถุดิบทั้งหมดใส่ภาชนะสะอาด สวมถุงมือสะอาด ทำการคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อกัน นำไปห่อให้ได้ขนาดที่ต่างๆ กัน ติดฉลากแสดงแหล่งผลิต ก็พร้อมนำผลิตภัณฑ์แหนมหมูออกขาย

การผลิตแหนมหมูสะอาดปลอดภัย อร่อยแบบเมืองเหนือ จึงได้การรับรองคุณภาพด้วยการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว ประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 (OTOP Product Champion) และได้รับรองให้ใช้ อย.56-2-01152-2-0001 เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ

เมนูแหนมหมูมื้ออร่อย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ แนะนำว่าควรจัดให้มีกระเทียมแห้งหรือพริกขี้หนูสดเป็นเครื่องเคียงด้วย หรือจะทำเมนูไข่เจียวแหนมก็เติมรสชาติความอร่อยเป็นพิเศษ

คำเตือน : ควรทำแหนมหมูให้สุกก่อนบริโภค ควรเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นจะช่วยยืดอายุให้นานขึ้น

การผลิตแหนมหมูดีมีคุณภาพของกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ เป็นผลิตภัณฑ์แหนมที่เลิศรสแบบเมืองเหนือที่ผู้บริโภคพึงพอใจ ที่ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้และมีวิถีที่มั่นคง

จากเรื่อง แหนมหมู ผลิตภัณฑ์โอท็อปห้าดาว รายได้หลักแสน บ้านป่าตึงใต้ พะเยา ทางเลือกการผลิตแหนมหมูคุณภาพเพื่อสร้างรายได้เงินแสนบาทสู่การยังชีพที่มั่นคง สอบถามเพิ่มได้ที่ คุณสุพิน ปั๋นเงิน ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ เลขที่ 53 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทร. (054) 428-260 หรือโทร. (086) 1974-721 หรือ คุณวาสินี วิรูญรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ โทร. (093) 130-3262 ก็ได้ครับ