ชาวนาพัทลุง ทำกาแฟเดอลองข้าวสังข์หยด

โครงการความร่วมมือส่งเสริมการปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์คุณภาพจังหวัดพัทลุง ที่กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้นำ ข้าวสังข์หยด มาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะผลิตภัณฑ์กาแฟเดอลอง เป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวสังข์หยดที่ทำให้สินค้าของชุมชนเป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคทุกคนได้ง่ายขึ้น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

คุณอนุชา เพ็ญจำรัส ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ร่วมทำโครงการกับ หจก.คชศิลป์ เบเวอร์เรจ  ส่งมอบข้าวสังข์หยดคราวละ 10 ตัน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตกาแฟข้าวสังข์หยด

ซึ่งทางกลุ่มได้ทำนาข้าว จีเอพี ประมาณ 126 ไร่ และทำนาอินทรีย์ ประมาณ 98 ไร่ ภาพรวมมีผลผลิตประมาณ 60 ตัน ต่อปี ราคาที่ทางกลุ่มซื้อกับเกษตรกรทำนาตะโหมด ประมาณ 20,000 บาท ต่อตัน เพื่อเป็นการประกันราคาผลผลิต

สำหรับข้าวสังข์หยด ของกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด เป็นพื้นที่นาข้าวที่ปลูกท่ามกลางต้นน้ำของเทือกเขาบรรทัด เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพ และปราศจากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ข้าวสังข์หยดจากแหล่งนี้มีคุณภาพดี และสามารถลดต้นทุนการผลิตค่าปุ๋ยไปได้มากถึง 50 เปอร์เซ็นต์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปของเกษตรกรเพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้า สำหรับสินค้าของเกษตรกรได้ขยายตัวเติบโตไปในทิศทางที่ดี ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทั่วประเทศ

คุณชัยยงค์ คชพันธ์ ผจก. คชศิลป์ เบเวอร์เรจ ผู้แปรรูปผลิตกาแฟเดอลองข้าวสังข์หยด กล่าวว่า กว่า 7 ปี ที่แปรรูปผลิตกาแฟเดอลองจากข้าวสังข์หยด ได้รับการตอบรับที่ดีตลาดขยายตัวเติบโตขึ้นทุกปี และมีความเป็นสากลมาก เพราะข้าวสังข์หยดเป็นข้าวทางเลือกอันดับ 1 ของไทย และมีคุณค่าทางด้านอาหาร  ใช้ข้าวสังข์หยดสำหรับผลิตกาแฟมากกว่าปีละ 15 ตัน