ปิดฉาก“ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 รายได้กระจายสู่เกษตรกรกว่า 26 ล้านบาท

ณ เวทีกลางตาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมส่งมอบป้ายตลาดคลองผดุงกรุงเกษมให้แก่ผู้แทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs BANK) เจ้าภาพจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในเดือนธันวาคม 2560 และส่งมอบป้ายตลาดคลองผดุงกรุงเกษมสู่ตลาดประชารัฐให้แก่ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาลเป็นดำริของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยจากทั่วประเทศได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพบปะผู้บริโภคโดยตรง ด้วยการจำหน่ายสินค้าเกษตรในราคาย่อมเยาโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งเป็นการให้ทุกกระทรวงหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ หมุนเวียนมาจัดงานภายในตลาดดังกล่าว และได้มีโอกาสใกล้ชิดประชาชนด้วยการจัดแสดงผลงานผ่านนิทรรศการ และมีบริการสวัสดิการต่างๆ มาให้บริการประชาชนโดยตรงอีกด้วย ประการสำคัญนายกรัฐมนตรีปรารถนาให้ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมนี้ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมเพิ่มรายได้และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าแก่เกษตรกรเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้รายได้จะมากหรือน้อยก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ ปัญหาเศรษฐกิจ ดังนั้นการดำเนินการตามแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาล จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันนี้อีกด้วย

ด้าน นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้นำสินค้าด้านการเกษตรทั้งผักสด ผลไม้ สินค้าแปรรูปคุณภาพ ได้มาตรฐาน จากผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค ในงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” โดยมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า 150 บูท และมีร้านค้าร่วมจำหน่ายสินค้าราว 300 ร้านค้า หมุนเวียนตลอด 3 สัปดาห์  ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 โซน ประกอบด้วย 1.โซน Young Smart Farmer และแปลงใหญ่ 2.โซน GAP และ Organic 3.โซน Q Food Court 4.โซนผู้ประกอบการ 4.0 5.โซน Show Case 6.โซนนวัตกรรม 7.โซนไม้ดอกไม้ประดับและเครือข่าย 8.โซนหม่อนไหม แปลงใหญ่ และ 9.โซนข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร ภายใต้แนวคิด “ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ระหว่างเวลา 09.30 – 19.00 น. พร้อมเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานเพิ่มเติมถึงการจัดงาน “ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ การจัดงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จในหลายด้าน ได้แก่ 1.เป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร 2.ผลการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งภายในงานได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งจัดแสดงผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตร  โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เป็นตลาดชุมชนสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า และ3.กระแสตอบรับจากผู้เข้าชมงาน ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน มีผู้เข้าเยี่ยมชมงานกว่า 130,000 ราย และจากผลการประเมินด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นที่มาร่วมงานนี้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการจัดงานในระดับดีมาก ตลอดจนประทับใจในด้านความหลากหลายของสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ