พณ.เปิดบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศทางออนไลน์ ยื่นที่เดียวขอคุ้มครอง116ประเทศ

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Application Receiving Office) ชั้น 7 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เพียงยื่นคำขอในประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์ และเลือกขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดได้กว่า 116 ประเทศทั่วโลก

นางสาวชุติมากล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูปประเทศ ทั้งด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม

ซึ่งปรากฏผลสำเร็จจากการที่ธนาคารโลกประกาศรายงานความยากง่ายในการทำธุรกิจประจำปี 2561 (Ease of Doing Business 2018) โดยไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่พัฒนามากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นรองเพียงประเทศบรูไน อีกทั้ง รัฐบาลคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด เป็นอีกแรงผลักดันที่ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายที่วางไว้

อีกทั้งการจัดตั้งสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มช่องทางในการคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาไม่ให้ถูกละเมิดในต่างประเทศ โดยสามารถเลือกขอรับความคุ้มครองในประเทศภาคีสมาชิกได้หลายประเทศทั่วโลกในคราวเดียวกัน ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และเวลาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการยื่นคำขอขาเข้าและขาออกรวม 200 คำขอ ดังนั้น ผู้ยื่นคำขอจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการยื่นคำขอระหว่างประเทศ โดยกรมได้เปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตนเอง เพื่อขอรับรหัสสำหรับการยื่นคำขอรับบริการต่างๆ ของกรม ทางเว็บไซต์ portal.ipthailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลที่สายด่วน1368