หอการค้าฯผนึก มช.จัด “CNX Fruits Destination” โปรโมตผลไม้ไทยช่วงตรุษจีน-รุกออนไลน์

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมไทยเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อนของโลก มุ่งทำตลาดผลไม้เกรดพรีเมี่ยม บุกตลาดออนไลน์จีน จัดกิจกรรม CNX Fruits Destination กระตุ้นตลาดช่วงตรุษจีนของเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งเป้าขยายยอดค้าออนไลน์-ค้าข้ามแดน ส่งผลไม้ถึงผู้บริโภคจีนต่อเนื่องโดยเชื่อมโยงกับเมืองผลไม้จันทบุรี

นางวิภาวัลย์ วรพุฒพิงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน CNX Fruits Destination ขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โซนตู้ปลาอควาเรียม ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีกิจกรรมการแข่งขันกินผลไม้ และวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 มีการแสดงสาธิตการทาอาหารคาว หวาน จากทุเรียนและผลไม้อื่นๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยวจีนในช่วงตรุษจีนที่จะเดินทางมามากถึงวันละ 6,000 คน

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งว่าผลไม้ไทยคือสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมีตลาดจีนเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญอันดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นตลาดที่มีการเติบโตด้านความต้องการบริโภคผลไม้จากต่างประเทศขยายตัวตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติช่วงตรุษจีนปีนี้ ในช่วงวันที่ 4 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดในเทศกาลตรุษจีนของชาวจีน จะมีสายการบินต่าง ๆ ขอเพิ่มเที่ยวบินจำนวนทั้งสิ้น 88 เที่ยวบิน ใน 8 เส้นทาง ซึ่งจะมีผู้โดยสารชาวจีนเฉลี่ยวันละ 6,000 คน นับเป็นสถิติที่สูงมาก และแน่นอนในปี 2561 หอการค้าฯ คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางมาท่องเที่ยวในเชียงใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.2 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มาก

นางวิภาวัลย์กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาดผลไม้ที่ครอบคลุมถึงการสร้างแบรนด์ ธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบอีคอมเมิรซ์กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภค เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสินค้าในโลกออนไลน์ สินค้าในโลกออฟไลน์ ระบบโลจิสติกส์ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคมาผสมผสานเข้าด้วยกัน กลายเป็นโมเดลธุรกิจ O2O (Online to Offline)

“เป้าหมายสำคัญของหอการค้าฯที่ตั้งไว้ คือ การเร่งกระบวนการจัดจำหน่ายและการสร้างแบรนด์สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนด้วยต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพ โดยการจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาล ตลอดจนการสร้างแบรนด์ผลไม้ระดับพรีเมี่ยม เพื่อให้ผู้บริโภคจีนสามารถซื้อผลไม้สดและแปรรูปที่มีคุณภาพ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลาดกลางผลไม้เมืองเชียงใหม่สู่การเป็น Market Place สำคัญ เพื่อการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพสูงของไทย อันจะพัฒนาให้เชียงใหม่ กลายเป็นศูนย์กลางการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการส่งออกผลไม้สดไทยสู่ตลาดประเทศจีนต่อไป”

นายจาง จื้อ เหวิน กงสุลฝ่ายพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถิติในปีที่ผ่านมาทราบว่าประเทศไทยส่งออกสินค้าผลไม้ไปจีนมีมูลค่าสูงถึง 22,284 ล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำการค้าผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีน ร้อยละ 86.1 นิยมซื้อสินค้าสดจากแพลตฟอร์ม e-Commerce ทั่วไป อาทิ JD.com และ Tmall และร้อยละ 59.5 ของผู้บริโภคชาวจีนซื้อสินค้าสดจากแพลตฟอร์ม E-Commerce เป็นต้น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงให้ความสำคัญกับการต่อยอด สนับสนุนด้านความรู้ให้กับภาคผู้ประกอบการ นักธุรกิจของเราจะต้องปรับตัวจากรูปแบบการค้าแบบดั้งเดิมไปสู่การค้าบนตลาดออนไลน์ หรือ Border Trade E-commerce ที่สามารถอาศัยรูปแบบการตลาดดิจิทัล เป็นช่องทางการค้าและสร้างความรับรู้ไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดประเทศจีนที่มีกำลังซื้อ และมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่เข้ามาท่องเที่ยว และรู้จักสินค้าไทย

และเมื่อเดินทางกลับไปแล้วก็ยังมีความต้องการซื้อสินค้าเหล่านั้นผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้เกิดกลยุทธ์แบบ O2O (Online to Offline) คือ การใช้อิทธิพลของสื่อออนไลน์ผลักดันให้เกิดยอดขายทางออฟไลน์ อันจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนายกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการจำหน่ายสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ การตรวจติดตามคุณภาพสินค้าตลอดกระบวนการ ใช้ระบบโลจิสติกส์แบบ Express เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC จึงเป็นพันธกิจสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น