มท. เดินหน้าสร้าง OTOP Trader คุมตลาดสินค้าชุมชน ตั้งเป้าขยายตลาดเชื่อมอาเซียน

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้จัดทำโครงการสร้างนักธุรกิจโอทอป สู่การตลาดการค้าอาเซียน โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ พัฒนาคณะกรรมการบริหารศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอปต้นแบบ 6 แห่ง ให้มีความพร้อมในการบริหารด้านการตลาดรูปแบบ Trader จะเน้นให้มีความรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อควรรู้ในการดำเนินธุรกิจการค้ากับประเทศในประชาคมอาเซียน หรือ AEC  

นอกจากนั้น อีกกิจกรรมคือ การสร้างนักธุรกิจ OTOP สู่การค้าการตลาดอาเซียน หรือ OTOP Trader อย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน  ซึ่ง OTOP Trader จะเป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงตลาด และการบริหารการขายได้ครบวงจร โดยต้องสามารถสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ในระดับจังหวัด ภาค หรือข้ามภาค รวมถึงเข้าใจกลไกตลาดตลาดในต่างประเทศ 

นายอภิชาต กล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องสร้าง OTOP Trader ว่า  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายอย่างชัดเจนในการยกระดับโอทอปทั้งระบบ  ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง สู่ “โอทอปประชารัฐ” โดยได้ออกมาตรการต่าง ๆ มาสนับสนุน เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นใน 3 กิจการ คือ กิจการโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร  กิจการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP และกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน


ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ลงทุนใน 3 กิจการดังกล่าวภายในสิ้นปี 2559 จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 – 5 ปี และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษี ให้ประชาชนที่ซื้อสินค้า OTOP สามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นสินค้า OTOP ที่ได้รับการรับรองและลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน


“จากมาตรการต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลให้การตลาด OTOP เติบโตไปเร็วมาก ประกอบกับตลาดใหม่ๆ ที่รัฐบาลส่งเสริมให้ดำเนินการแบบต่อเนื่อง เปิดขายทั้งปี เช่น OTOP ขึ้นเครื่องบิน ร้านค้าประชารัฐสุขใจช็อป ตามสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ  ฃลำพังผู้ประกอบการ OTOP คงไปดูแลตลาดทั้งหมดไม่ไหวจำเป็นต้องมีมืออาชีพด้านการตลาดมาบริการจัดการ จึงมีการจัดทำโครงการพัฒนานักธุรกิจโอทอป หรือ OTOP Trader ขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้” นายอภิชาติกล่าว

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์