ปทุมธานี ระดมผลผลิตเกษตร เกรด “GAP” เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยกลางกรุง โชว์ศักยภาพอาหารปลอดภัย กระตุ้นผู้บริโภคใส่ใจคุณภาพและมาตรฐาน

จังหวัดปทุมธานี ระดมผลผลิตเกษตร เกรด GAP โชว์ศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัย ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1 กระตุ้นผู้บริโภคใส่ใจให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ชวนคนกรุงเลือกซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย จาก 200 ร้าน ในงาน และชมการสาธิตเมนูอาหารสุขภาพจากเชฟชื่อดัง พร้อมชิมเมนูอาหารจากบัว รวม 100 เมนู

จากกระแสการบริโภคของคนทั่วโลกที่หันมาให้ความสำคัญต่อประเด็น “ความปลอดภัย” ของอาหารกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทย ในฐานะ “ต้นทาง” การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีทั้งความปลอดภัย คุณภาพ และมาตรฐาน

นายผล ดำรงธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยภายหลังการทำพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ว่า จังหวัดปทุมธานีถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ทางจังหวัดมีความตระหนักดีถึงผลกระทบอันร้ายแรงจากการใช้สารเคมีในการทำเกษตร รวมทั้งกระแสการบริโภคของประชาชนที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น จึงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ชัดเจน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร” เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่ “ต้นทาง” คือ แปลงของเกษตรกรที่ต้องได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ขณะที่ “กลางทาง” คือ การแปรรูปเป็นอาหาร ต้องมีความสะอาดปลอดภัย ไปจนถึง “ปลายทาง” คือ การนำผลผลิตและสินค้าแปรรูปส่งไปให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสะอาด ถูกหลักอนามัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง การผลิต การตลาด และการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัด และเป็นที่มาของการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานีขึ้น

จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ โดยมีสินค้าหลัก คือ ข้าว พืชผัก ไม้ผล อาทิ กล้วย ฝรั่ง แคนตาลูป เมล่อน และผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และยังมีแหล่งประมงน้ำจืด และการทำปศุสัตว์

การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอจุดยืนของจังหวัดในเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัด โดยเน้นความปลอดภัยที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ผลิต จนถึงปลายทาง คือ ผู้บริโภค และเพื่อเป็นการขยายผลในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อกระตุ้นประชาชนชาวไทยให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าประเภทต่างๆ

งานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี จึงได้ระดมสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จำนวนมากถึง 200 ราย มาร่วมออกร้านจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอความรู้เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหารผ่านนิทรรศการ และกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมี การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพจากเชฟที่มีชื่อเสียง ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและสาระบันเทิงอื่นๆ อีกมากมายด้วย

งาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี” กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 และ ครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

 

 

กิจกรรมทุกวัน ภายในงาน ระหว่าง วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561

** เมนูอาหารปลอดภัย โดย อ.ยิ่งศักดิ์ และเชฟฟาง

** จัดแสดงและสาธิต เมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่ทำจากบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี

** กิจกรรมสาธิตด้านการเกษตร เช่น การปลูกผักไมโครกรีน การจัดสวนถาด การเพาะเห็ดมิลค์กี้

การเพาะเยื่อไผ่

** บริการตรวจวัดความดัน และตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้าง ฟรี (1 คน รู้ผลภายใน 20 นาที)

** การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน หญิง ฐิติกานต์ อาร์สยาม นนท์ ธนนท์ เดอะวอยส์ จ่อย ไมค์ทองคำ

บิว พงศ์พิพัฒน์ อาร์สยาม และ กล้วย อาร์สยาม

** กิจกรรมช่วงเวลานาทีทอง วันละ 2 ครั้ง “ขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุน (จำนวนจำกัด)”

,(เวลา 12.00 น. และ 16.30 น.)

** ช็อป และชิม สินค้าอาหารปลอดภัยเมืองปทุม ในราคาสุดพิเศษมากกว่า 200 บู๊ธ

 

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2593-4351, 0-2593-3517 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี