กสก.เผยแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างวิทยากรหลักเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดเวทีขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มุ่งสร้างวิทยากรหลักและถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้นักส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงพร้อมให้คำแนะนำแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างมั่นคง ยั่งยืน

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนทุกระดับ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนอย่างถ่องแท้ ซึ่งการสร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชนมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชน หลักสูตร การดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ รวม 105 คน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 แนวทางการใช้กลไกคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนการดำเนินงาน งานทะเบียนและสารสนเทศ การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกับการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้นักส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนากิจการและศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนไปสู่กิจการในระดับที่สูงขึ้นเกิดความเข้มแข็งกับชุมชนและสังคมในอนาคต

ทั้งนี้ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 1. การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนา แล้วนำผลที่ได้ไปใช้กำหนดแผนพัฒนา เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้วางแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้สอดคล้องกับความพร้อมและศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนนั้น ๆ 2. การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก มุ่งเน้นประเด็นการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู้ แนวคิดการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง ภายใต้กฎระเบียบสังคมชุมชนที่ทุกคนร่วมคิด ร่วมทำ โดยแหล่งเรียนรู้ที่ดีจะต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการทรัพยากรร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม และมีกระบวนการในการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การจัดทำแผนวิสาหกิจชุมชน  ทั้ง 2 แผน ได้แก่ 1) แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นแผนพัฒนากิจการ/แผนประกอบการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ที่มา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผลที่ได้รับ และระบุผู้รับผิดชอบ 2) แผนธุรกิจ เป็นแผนที่แสดงภาพรวมและทิศทางการดำเนินกิจการ ประกอบด้วย แผนการผลิต แผนการตลาด แผนบริหารจัดการ แผนการเงินการบัญชี และแผนปฏิบัติการ ซึ่งผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกจะต้องช่วยกันวิเคราะห์และจัดทำขึ้นมาเพื่อพัฒนากิจการของกลุ่มเอง ในการที่จะก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิกช่วยสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป