กรมหม่อนไหม ร่วมส่งความสุขให้คนไทย จำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมคุณภาพดี เป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560

นางสุดารัตน์  วัชรคุปต์  เหล่าวิชยา  อธิบดีกรมหม่อนไหม  กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมส่งสุขปีใหม่  จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  และแสดงออกถึงความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรไปพร้อมกัน ทั้งภาคประชาชน เกษตรกร ภาครัฐและเอกชน โดยมี 3 กิจกรรมหลัก คือ 1) กิจกรรมส่งเสริมแหล่งบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  2) กิจกรรมบริการประชาชนและมอบความรู้พัฒนาอาชีพ อาทิ จุดบริการน้ำดื่ม กาแฟ ตามพื้นที่เส้นทางหลวงทั่วประเทศ และ 3) กิจกรรมลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน กรมหม่อนไหมจึงได้จัดงาน  “ชิมหม่อน  ชมไหม  ช้อปของขวัญปีใหม่ 2560 @ Silk Berry  Corner” ขึ้น ณ  ศูนย์แสดงสินค้าหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์  กรมหม่อนไหม  ในวันที่ 23 – 30 ธันวาคม 2559  เวลา 08.00 – 17.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น   ร่วมทั้งสร้างการรับรู้ ในมาตรฐานของกรมหม่อนไหม เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้า  และยังเป็น  การเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง

สำหรับสินค้าคุณภาพดีที่กรมหม่อนไหมนำมาจำหน่ายให้ประชาชนเพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560  มีทั้งผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนไหมคุณภาพดี  เช่น  ผ้าซิ่นไหมผ้าไหมสีดำ  ผ้าพันคอไหม  เนคไทไหม  ถั่งเช่า น้ำหม่อน  แยมหม่อน  ชาใบหม่อน  และเครื่องสำอางจาก  หม่อนไหม  เป็นต้น  โดยจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ในราคาปลีก  พร้อมทั้งมีบริการรับจัดกระเช้า และ  รับห่อของขวัญ  นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  เช่น  ถั่งเช่าไหมไทย สาธิตการสาวไหม สาธิตการทำสปาไหม  และชิมกาแฟโปรตีนไหม เป็นต้น

ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถมาเลือกชม  ชิม และช้อปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม  ได้ที่ศูนย์แสดงสินค้าหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์  กรมหม่อนไหม  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 ธันวาคม 2559  เวลา 08.00 – 17.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ   หรือติดต่อสอบถามโทร  02-5587924-6 ต่อ 310