“ฉัตรชัย”สั่งคุมเข้มลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร-ประมง-ปศุสัตว์ กำจัดโรงฆ่าสัตว์เถื่อนในปี61

ที่ห้างแมคโครสาขากัลปพฤษ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่างหลังเปิดโครงการ “ปีใหม่สุขใจ กระทรวงเกษตรฯ ใส่ใจผู้บริโภค” และเยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าผักผลไม้ สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ ว่า กระทรวงเกษตรฯกำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ฟาร์มของเกษตรกร รวมถึงเข้มงวดดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย และตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

โดยให้ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและท้องถิ่น ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างผัก ผลไม้ สินค้าประมง และเนื้อสัตว์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้ง“สินค้า Q”และ “ปศุสัตว์ OK” ตามตลาดสดและห้างสรรพสินค้า รวม 7 แห่ง เช่น ตลาด อตก. ตลาดไท ตลาดรังสิต ตลาดยิ่งเจริญ ห้างเทสโก้โลตัสฟู้ดแลนด์ และแม็คโคร ช่วงวันที่ 22-29 ธันวาคม 2559 และได้สุ่มตรวจ 79 ตัวอย่าง พบว่าตรวจสอบผ่านมาตรฐานทั้งหมด ทั้งนี้ หากตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารปนเปื้อนสารเคมีหรือสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก็จะตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตหรือฟาร์ม รวมทั้งพิจารณาการพักใช้หรือยกเลิกการรับรองมาตรฐาน

สำหรับแผนงานปี 2560 จะเข้มงวดป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยจัดชุดเฉพาะกิจสุ่มตรวจสอบมาตรฐานกระบวนการผลิต เช่น โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานผลิตปุ๋ยและสารเคมี และแหล่งรวบรวมสินค้าต่างๆ โดยกำหนดแผนตรวจสอบภายใน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – 64 แบ่งเป็น ปศุสัตว์การรับรองฟาร์มจีเอพี จากปัจจุบัน 14,815 ฟาร์ม เพิ่มเป็น 18,200 ฟาร์ม การรับรองจุดจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ OK จาก 2,700 แห่ง เพิ่มเป็น 8,000 แห่ง การปราบปรามโรงฆ่าเถื่อนให้หมดในปี 2561 การรับรองโรงฆ่าสัตว์จีเอ็มพี โรงงานเพื่อส่งออก จาก 253 แห่ง เป็น 365 แห่ง และสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ กว่า 27,000 ตัวอย่าง ส่วนกลุ่มสินค้าประมงจะเร่งให้การรับรองฟาร์มเพาะสัตว์น้ำจีเอพี จาก 18,560 ฟาร์ม เป็น 30,000 ฟาร์ม การรับรองโรงงานผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อส่งออก จาก 300 แห่ง เป็น 310 แห่ง ผักผลไม้การรับรองแหล่งผลิตจีเอพี พืช จาก 90,613 แห่ง ให้มีการรับรองแปลงผลิตเพิ่มขึ้นปีละ 10 % สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าพืชปีละประมาณ 9,300 ตัวอย่าง